کم نشد – نوشته نذیر ظفر

ظفر ******** 

نالهِ شــام و ســــــــــحرم کم نشد

اشک زچشـــــــــمان ترم کم نشد

رسم وفا هر چه گر فتـم به پیش

جور و جفــــایش ز سرم کم نشد

نی به دعا شد نه به زاری و عذر

عشـــــــوهِ آن لب شکرم کم نشد

هر چه که کردی بمــنِ خسته دل         

مـــــــهر تو از دل ز برم کم نشد

با همه رنـــــجی که مرا داده یی

از سر کویــــــــــت گذرم کم نشد

ور جینیا – امریکا