اوضاع در وزیرستان شمالی و جنوبی و عملیات ناکام حکومت پاکستان : احمد سعیدی

   images (2)بعد از وقوع حوادث المناک یازدهم سپتامبر سال (2001) در واشنگتن و نیویارک که جان هزار ها تن را به کام مرگ فرو برد جامعه جهانی وادار به آن گردید تا در برابر دشمن که در برابر تمدن بشری دست به جنایات زده اند تصمیم مشترک را اتخاذ و با اقدامات عملی و گسترده تحت یک ائتلاف بین المللی که تائید و پشتیبانی عمیق سازمان ملل متحد را نیز در قبال داشت دست بکار گردید که در نتیجه زمینه سقوط نظام فرتوت و لجام گسیخته طالبان فراهم و سر انجام جامعه افغانی از چنگال خونین آنها رهائی یافت ولی کادر رهبری طالبان و القاعده با شمول جنگجویان خارجی پا به عرصه فرار گذاشتند و به جانب پاکستان وخاصتاً در مناطق قبایلی آن جهت

محفی نمودن رو آوردند که البته تا مدت زمانی آنها در حالت تشدد و پراگنده گی قرار داشتند ولی بعداً صف آرائی مجدد نموده و با همکاری برخی از حلقات دستگاه حکومتی پاکستان بعد از تسلیح و تمویل پولی غرض انجام اعمال تخریبی و ایجاد تشنج ها وارد افغانستان گردیدند که همین اکنون این پروسه به شدت تام آن ادامه دارنـد . بقایای طالبان و القاعده در نقاط مختلف پاکستان اخذ موقع نموده و به راحت کامل پلان های تخریبی خویش را طــرح ریزی و تحقـــق می بخشند که از جمله تعداد کثیری از اعضای القاعده در کوه های وزیرستان شمالی و جنوبی جا به جه گردید که این گزینش چنین افراد از نظر مقامات مسئول پاکستان پنهان نبوده ولی در زمینه از تجاهل عارفانه کار گرفته و در جهت تعقیب آنها به جزء  ترین اقدامات پی نبرد که سر انجام کوه های وزیرستان به سنگر های تروریستان و دهشت افگنان القاعده مبدل گردید و از جانب دیگر رهبران و فعالین گروه طالبان در سایر شهر های پاکستان گشت و گذار نموده و سر گرم طرح ریزی پلان های شوم خویش بودند ولی با آنهم مقامات مسئول پاکستان در جهت  دستگیری و بازداشت آن اقدام نمی ورزید بلکه بیشتر تشویق و ترغیب می گردید تا به اعمال تخریبی در داخل افغانستان ادامه دهند و جلو صلح و ثبات به هر وسیله که باشد گرفته و مانع هر گونه پیشرفت در جهت نیل به اهداف صلح و باز سازی مجدد گردد.

 اما زمانیکه میدان هوایی کراچی  تحت حملات تروریستان قرار گرفت و بعد از وقوع این حادثه حکومت پاکستان تحت رهبری نواز شریف  در موقف قبلی خویش تغیرات قسمی را وارد و دست به یک سلسله اقدامات علیه تروریستان زده است و عملیات تصفیوی را در جهت تعقیب و دستگیری افراد القاعده راه اندازی نموده که با ادامه همین سلسله حکومت پاکستان تصمیم اتخاذ نمود تا تروریستان القاعده که در کوه های وزیرستان جنوبی و شمالی سنگر بندی نموده است به اثر انجام عملیات از میان بردارند که در نتیجه تعداد زیادی از مردمان آنطرف به ولایت خوست و پکتیکای افغانستان مهاجر گردیده اند از مدت یک ماه بدینسو این عملیات آغاز گردیده  با تلفات دوجانبه نیز همراه بوده ولی از مقاومت تروریستان در وزیرستان آنچه که لازم است  کاسته نشده در این عملیات نظامیان پاکستان گروه تروریستی حقانی را در زیر سایه لطف و محبت خود نگه داشته علیه آن گروه هیچ نوع تحرکات مسلحانه صورت نگرفته مانند گروه حقانی گروه های دیگری که با ISI روابط نزدیک و تنگاتنگ دارند مانند گذشته محفوظ و بدون تشویش به فعالیت های خصمانه خود علیه دولت افغانستان ادامه میدهند گرچه مقامات پاکستانی اداعا دارند که عملیات علیه تروریستان کار ساز بوده

 ولی با وصف آن در تداوم عملیات تخریبی از جانب تروریستان القاعده کدام کاستی عاید نگردیده است پس سوال مطرح می گردد که این نیروی های ده  هزاری پاکستانی که به عنوان مقابله با ترویستان در آن طرف خط دیورند مصروف اند چرا تا کنون بدون کم و کاست اعمال تخریبی آنها ادامه دارد در صورتیکه تروریستان از وزیرستان شمالی و جنوبی برچیده نشد و طبق ادعای مقامات پاکستانی سرحد نیز از صورت عبور و مرور افراد القاعده مسدود نگردید پس این نیروی پاکستانی چه اهداف دیگری را جهت تحقق آن دنبال می نمایند که ظاهراً غرض مقابله با تروریستان اعزام گردیده اند. بدون تردید که تمرکز چنین تعداد نیرو های نظامی و حضور یک تعداد مهاجرین مسلح  برای جانب افغانی مایه نگرانی است آیا این نیرو کدام اهداف دیگر را در منطقه جستجو می نمایند يـا خیر ؟ رفع این نگرانی ها مستلزم آنست تا جانب افغانی از اهداف چنین تعداد از نیرو ها و مهاجرین  به شکل واقعی آن جویا گردد اگر هدف از تعقیب اعضای القاعده و تروریستان در امداد سرحد باشند پس چه دست آورد از آن خود کرده است در حالیکه تشنج در ولایات مرزی جنوب و جنوب غرب افغانستان بیش از پیش کسب شدت نموده است که این حالت جاری به هیچ وجه شک و تردید های عایده را نمی توان مرفوع سازند .

سیاست های غیر متجانس و نا همگون پاکستان در قبال اوضاع افغانستان تحلیل گران و آگاهان سیاسی را به این واقعیت معتقد می سازند که پاکستان در گفتار خویش صادق نبوده و همواره در تلاش آن اند تا اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان در تشنج قرار داشته و هیچ فرصت لازم جهت رشد اقتصادی و اجتماعی را بدست نیاورده تا در وضع ناهنجار قرار داشته و صلح و ثبات که اساس تعالی و پیشرفت پنداشتـه می شود به آن فایق نیانید.

لهذا با یقین کامل باید گفت که پاکستان هیچگاه تحمل آن را ندارند تا در کنار خویش یک افغانستان آزاد ، مستقل و سر بلند توأم با رشد اقتصادی و اجتماعی را مشاهده نمایند. پس در چنین یک حالت ایجاب می نمایند تا مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان و بخصوص طراحان سیاست خارجی در خصوص مسئله از تعمق بیشتر کار گرفته و با نظر داشت اهداف شوم پاکستان در قبال افغانستان به تدابیر عملی فوری و طویل المدت پرداخته و هر لحظه مواظب طرح های شوم و پلانهای فریبنده آن باشند در غیر آن با پیامد های ناگوار و غیر قابل پیشبینی شده مواجه خواهیم گردید.