بیماران شهرت -
نوشته یی از : ناهید خرم فروغ

 sناهید خرم فروغ  با توجه به برگزاری نشست ها و سیمینار های متعددِ عوام فریبانه بمناست مثلاً تجلیل از جایگاهِ قهرمانانِ واقعی و یی ، جهتِ جلوگیری از سؤ استفادۀ برگزار  اینگونه  ها از احساساتِ  اقوام تاجی ، افغان ،  ، هزاره و دیگر اقوام شریفِ   فقط منجر به دامن زدنِ اختلافاتِ قومی و مذهبی خواهد شد ، همچنان روشن نمودن ضعفِ مدیریت و سازمان دهی نادرست برگزار  این گونه برنامه ها ، ادامۀ همچو برنامه هایی را نا مشروع ، مضر و  میدانم .

به باور انسان های خردمند و چیزفهم  و ادامۀ چنین برنامه هایی ، باعثِ شهرتِ  برای برگزار  چنین برمانه ها ، جلو گیری از شناسایی چهره های واقعی آنان  و به بیراهه یدن اذهان مردم خواهد شد .

با توجه به ای باشندگانِ این سرزمین مردمانِ میهن دوست و صادق ولی سوگوارانه خوش باورند ، اگر سیمیناری یا نشستی در ارتباط با تاریخ و فرهنگِ شان برگزار گردد ، بدون ای بررسی نمایند  چه ی طراحِ چنین برنامه هایی میباشند ، صادقانه در آن  می .

به عنوانِ نمونه در ی  بتاریخ چهاردهم دسامبر در دانشگاهِ وستمنستر لندن برگزار گردید ، یی از گردانندگانِ این نشستِ مثلاً علمی و تحقیقی ، با بی حرمتی به جایگاهِ ارزشمند شهید ، خود خواهانه چنین گفت : ( مسعود و ربانی در طول زندگی هرگز جرأت   خود را تاجی بنامند ) و نابخردانه از یری واژه های  شهید و استاد و احترام به قهرمانِ ملی  شهید مسعود و استاد بزرگوار شهید ربانی اجتناب نمود . در حالی ی مسلمان زادۀ واقعی به قرآن یم  می فرماید : (یاَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . یعنی اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد در حقيقت ارجمند ترين شما نزدِ خدا پرهيزگارترين شماست بى ‏ترديد خداوند داناى آگاه است ) ایمان دارد و از آن پیروی می د . اگر چنین شخصی به دینِ مبینِ اسلام پایبند نیست ، چرا در سیمیناری سخنرانی می  در ارتباط با بررسی شخصیتِ ی برگزار گردیده  برای برقراری دین اسلام و بنام خادم دین رسول الله قدرت را بدست گرفت ؟

برگزار ۀ دیگر این  ، مزورانه مؤرخِ شهیر  شاد روان میرغلام محمد غبار را (  در راه مبارزه علیه ظلم و بیدادگری شاهان خونخوار و جنای دوران ، مبارزه نمود و سال ها زندانیِ زندان های ستمشاهی بود و با زنجیر و زولانه از این زندان به آن زندان برده شد و زیر شدید ترین  ها تسلیم این خون آشامان تاریخ نگردید ، همچنان سالها در تبعید بود و در دورترین و بد آب و هوا ترین دهاتِ افغانستان یعنی  فراه بسر برد و حتا آب سالم و نان جوین به قدر ی هم به سادگی برایش میسر نبود ، همچنان بیست سال تمام زیر نظر مستقیم عمالِ دولت  ، خانه نشین بود و اجازۀ هیچگونه فعالیت سیاسی و فرهنگی را نداشت ) تاریخ نویسِ درباری معرفی می ، آن هم فقط به دلیلِ ای در اثر گران سنگش « افغانستان در مسیر تاریخ »  ی تاریخ علمی و تحلیلی است ، با دلایل روشن ، نقاطِ ضعف و قوتِ تمام شاهان و امیران ، همچنین عمال و وابستگانِ خود فروختۀ آنان را ثبت  است ، ضمناً ِ هر شخص را مربوط به خودش دانسته و او را نمایندۀ قومی خاص به حساب نیاورده است . از همه  تر این  این  ، بعد از پایانِ سخنرانی های شان بدون حرمت نهادن به حضور بقیه سخنرانان  هنوز صحبت  بودند ، دسته جمعی جلسه را   ولی در هنگام صحبت ، صدای منم منم شان گوش  را  میساخت . در حقیقت مشخص میگردد  برگزاری همچو برنامه هایی فقط برای خود نمایی و ینِ درد های ناشی از خود  بینی و عقده های شخصی خود شان میباشد ، نه برای انجام  های بنیادی و خدمت به جامعه و مردم . 

با عرض ادب – ناهید خرّم فروغ