ویدیو تلویزیونی شماره (۱۹۹)جناب شفیع عیار درباره کابینه جدید و معرفی وزیر دفاع صحبت مینماید.