به او مى خندند،ديوانه است : ارسالی خلیل راغب

خلیل راغب   كسى كه سخنانش نه راست است نه دروغ فيلسوف است

كسى كه راست و دروغ براى او يكى است،چاپلوس است

كسى كه پول مى گيرد تا دروغ بگويد، دلال است

كسى كه دروغ مى گويد تا پول بگيرد، گدا است

كسى كه پول مى گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد،

قاضى است . كسى كه پول مى گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست

جلوه دهد،وكيل است

كسى كه جز راست چيزى نمى گويد، بچه است

كسى كه به خودش هم دروغ ميگويد،متكبّر است

كسى كه دروغ خودش را باور مى كند،ابله است

كسى كه سخنان دروغش شيرين است، شاعر است

كسى كه على رغم باطنى خود دروغ مى گويد.همسر است

كسى كه اصلاً دروغ نمى گويد،مرده است

كسى كه دروغ مى گويد و قسم هم مى خورد،بازارى است

كسى كه دروغ مى گويد و خودش هم نمى فهمد،پر حرف است

كسى كه مردم سخنان دروغ او را راست مى پندارند،

سياستمدار است

كسى كه مردم سخنان راست او را دروغ مى پندارند و

به او مى خندند،ديوانه است