گــویــتــه : قـــران فرســتاده خـــدا است. نگارش دکـتــور عــلــی احـــمــد کــریــمــی

 goetheگــوئته: قـــران فرســتاده خــدا است.   karimi ahmad ali

یوهان ولفگانگ گوته ازنوابغ بزرگ آلمان وفرهنگ جهان است.منقدان اورا حکیم ترین مرد اروپا وطبیب عصرآهن میدانند.اوهمیشه به جستجوی حقیقت وزیبایی میگشت. بلند نظروسختکوش بود، ازجوانی تا پایان عمرهشتادو ساله اش همیشه مینوشت وحاصل این تلاشها 120 جلد مجموعه آثاراومیباشد.دکتر فاوست بزرگترین وماندگارترین اثرگوته است که مفهوم ومحتوای اصلی آن پیروزی معنویت برشیطان که همان نفس هماره است میباشد که در بهشت را بجای سقوط به جهنم بروی انسان باز میگرداند.

منقدان آلمانی دکتر فاوست را «بزرگترین گنجینه ادبی وآلمانی ترین آفریده فکرآلمان میدانند.» امروز درسراسرجهان انستیتوت های گوته تاریخ،فرهنگ،فلسفه وزبان آلمانی رابه جهانیان میآموزاند.

درکنارآثارادبی نامه های گوته به دوستان ونزدیکان اوازاهمیت فوق العاده وتاریخی برخورداراست،که درآن ها مفاهیم مهم درباره هدف اززندگی وجایگاه معنویت درحیات انسانها بیادگارمانده است. گوته عاشق قران بود وتحت تاثیرحافظ قران دان قرارداشت. جهان بینی گوته درباره جهان،هدف زندگی وارتباطات فطری انسان باخدا بطورتعجب انگیزبا طرزتفکراسلامی شباهت دارد. اشعار این نابغه آلمانی دردیوان شرق بیانگرعشق وعلاقه او به فهم و بینش اسلامی میباشد.

«این نوع وآن نوع پرستیدن—به این وآن ایمان آوردند– بس ابلهی است. بندگی تنها شایسته خدا است—پس همه با این بینش اسلام میزییم ومیمیریم.»

گوته معتقد بودکه انسان بایدکاملاتسلیم به ارده خداباشد وتمام کائنات به ارداده خالق یکتا آفریده شده است.فقط اراده بدون چون وچرابه خالق یکتا وتسلیم وستایش به اسلام،هدف آفرینش وهستی میباشد. اوتعالیم اسلام را عالی ترین مظهرنیایش به وحدت میدانست.گوته دردیوان شرق وغرب روح خواننده راسرشاربه وحدت میگرداندوازنیایش،اطاعت وذکرخدا بوجد میآمد. اوتصورداشت که مسلمانان باگردانیدن تسبیح به عالم ملکوت پروازمی نمایند.

« مسلمانان باگردانیدن دانه های تسبیح به ذکر99 اسم اعظم میپردازند ودراسمای ثبوتیه وسلبیه الهی ذات خداوند راغیرقابل درک میدانند وباگردانیدن دانه های تسبیح به ملکوت پرواز مینمایند وبایاد خدا آرامش واطمنان قلب بدست میآورند.»

گوته وقایع وتصادفات رادرزندگی بی معنا میدانست وعقیده داشت که تمام وقایع وتصادف ها به اراده خداوندمطابق قوانین وبه منظورعبرت های خاص بوقوع میپیوندد.به قدرت رسیدن ناگهانی آدمهای گمنام وپیروزیهای آنی تصادفی نیست.کوچکترین وبزرگترین حوادث به ارده خدا تعلق دارد.

گوته درسال 1813 پیش ازآنکه به نوشتن دیوان شرق وغرب آغاز نماید. دستنویس کهنه عربی راازیک سربازآلمانی که ازجنگ هسپانیا برگشته بود دریافت نمود. این دستنویس آخرین سوره قران کریم سوره الناس بود،اوبکمک راهنما ودوستان تلاش ورزید تا به عمق این سوره که بس ناممکن بود پی ببرد. رویداد دیگردرسال 1814 برای گوته عبرت انگیزبود. این رویداد نماز جماعت مسلمانان باشقرستان بود که درارتش روسیه خدمت میکردند واین نمازجماعت مسلمانان باشقرستان درکلیسای شهروایمرآلمان تاثیرعمیق بروی وارد نمود، بعد ازاین دراکثروقایع به دوستان خود مینوشت« ما باید به پیروی ازاسلام تسلیم اراده خداوند باشیم وبیشترازاین نمی توانم به شما توصیه نمایم، درسال 1831 درمرض وبا که باعث مرگ تعدای زیادی ازمردم گردید،او بتاریخ 9 – 19 – 1831 به آدل شوپنهاورنوشت« دراین موقع بامشوره نمیتوان به کسی کمک نمود.هرکس باید خودتصمیم بگیرد،ماهمه طبق تعالیم اسلامی تابع اراده حق ایم ولوهرکسی برای اقناع خاطرراه وطریق دیگری انتخاب کرده باشد.

گوته باورداشت که محمد«ص» وعیسی«ع» پیغمبران خدابودند وخداوند بابشریت توسط پیامبران خودسخن میگوید وپیامبران را به زبان آنها فرستاده تا آنهارا هدایت نماید. درسال 1819 بانقل ازآیه 4 سوره ابراهیم رسالت حضرت محمد«ص» راتصدیق و واظهارداشت که حضرت محمد«ص» شاعرنبود واوفراتر ازشاعراست.

« اوشاعرنیست اوپیامبراست وقران قانون وکتاب الهی است ونه آن کتابی که به قلم کسی برای سرگرمی ویا معلومات عمومی نوشته شده باشد. آیا ازابد نازل گردیده قران—درفهم من ناید شرح این بیان—همانا کتابیست بی همتا درجهان—حقا که فرستادست رب جهان.» شایان تذکراست که درسوره مبارکه یس ذکر گردیده است که« ما به اوشعرنیاموختیم سزاواراوهم نیست این اندرز وقران مبین است.» مفسرین اسلامی مینویسند که دراین جانفی حکمت ازشعرنیست بلکه نفی شعرازپیامبراست ودراین شک نیست که بعضی قران را ازجنس شعرتلقی میکردند.امام فخررازی برآنست که درقران ادای مقصود مهم ترازلفظ،وزن،قافیه وسایرالزامات شاعری بوده است.

درشعرمحمد«ص» فهم وتصورگوته درباره آن حضرت چون جویباران روان وشفاف است.« محمد«ص» چون جویبارروان است که بانیروی عظیم معنوی به اوقیانوس خداوندی سرازیرمیگردد وبا نیروی الهی سایرامت هارا بدنبال خود میکشاند.»

گوته دریکی ازاشعار«دیوان»حضرت محمد«ص» وحصرت عیسی«ع» را مانند مسلمانان فرستادگان خدای واحد میداند وبالحن صریح می سراید« عیسی پاک تنها خدارا ستایش مینمود، اهانت به خدا شد که عیسی رابجای او خدا نامیدند،بگذارتا راه محمد راهنمای همه گردند تا همه یگانه خدا را ستایش نمایند»

گوته درهفتاد سالگی آرزو داشت تاشب لیل القدررا که قران برپیامبر نازل گردیده بود،زنده داری نماید. عشق او به قران به حدی بود که آشکارا اعلام مینمود که هیچکس نمیتواند شک وتردید به عظمت قران داشته باشد.قران برای ابد منبع نیرو وقدرت خواهدبود.اوکتابی است والاترازهمه کتاب ها اوفرستاده رب العالمین است. گوته عاشق زبان روان،حکمت وتجلی آسمانی قران بود.  جهان بینی، خرد وحکمت حکیم ترین مرد اروپا باید آئبنه عبرت برای رادیکال های متعصب شارلی ابدو باشد که برخلاف ارزشهای والای انسانی واعلامیه های سازمان جهانی با نشرکاریکاتورهای مبتذل قلب ملیارد ها انسان راجریحه دارمیگردانند واسلام ناب را با القاعده وداعش که اختراع آدام خوران عصرجدید است مرتبط میگردانند وشارلی ابدو اگربه تاریخ تمدن جهان منصفانه بنگرند میدانند که شرق گهواره تمدن جهان است وتخم پولورالیسم دینی وفرهنگی درقران بذر گردیده است وما مسلمانان با پیروی ازقران ایمان داریم که خداوند مریم وپسرش را پدیده شگرف برای جهانیان آفریده است. کارل مارکس بنیاد گذارکمونیسم علمی حضرت محمد«ص» را فراترازمردان برجسته تاریخ میداند و به رسالت آن حضرت اعتراف ومی نویسد که اوخطرانحراف بهودیت ومسیحیت را میدانست وجان خودرا به مخاطره افگند اما همه را به اطاعت ازخدای واحد فراخواند.

ناپلئون میگوید که حضرت موسی موجودیت خداوندرا برای یهودی ها وحضرت عیسی برای رومیان وحضرت محمد«ص» برای دنیا کشف نمود. الکسندرپوشکین دراشعار قرانی خود همه رادعوت به عبادت خالق یکتا که قادر ومتعال است می نماید. ایوان بونینین فیلسوف معروف روسیه، کسانیکه ازفرمان قران سرپیچی می نمایند راندگان اند وبرآنها نفرین مینماید. مایکل هارت نویسنده امریکایی درکتاب 100 نفردرتاریخ می نویسد، حضرت محمد«ص» یگانه انسان درتاریخ بشراست که به پیروزی های یزرگ دینی واجتماعی نایل آمد که بعداز 14 قرن درجهان تاثیرگذاراست.

جورج برنارد شوی درام نویس مشهورانگلیس مینویسد اگرقراربود کسی مانندحضرت محمد«ص» به تنهایی این جهان را اداره مینمود،اومشکل این جهان راحل مینمود واو به جهان صلح وسعادت را که همه کمبود آنرا احساس می نمایند تامین می نمود.

بسم الرحمن الرحیم این سرود آزادی مسلمانان را کانت فیلسوف نام آور دنیا بقلم خود بروی دیپلوم خود نوشته بود.

هدف ازنوشتن این سطوراعتراض میلیارد ها انسان به کاریکاتورشارلی ابدو است درگفتگوی که با خبرنگاران وصاحب نظران ونخبگان غیرمسلمان روسیه داشتم آنها یکصدا میگویند شارلی دیوانه شده واروپا را نیزبه دیوانگی دعوت می نماید ونشرکاریکاتورشارلی ازعلایم دیوانگی است که هیچ ارتباطی به آزادی بیان ومطبوعات ندارد.اروپا وامریکا باوجود پیشرفتهای علمی واقتصادی قادر به علاج آفت ها وبیماری های اجتماعی خود نیستند وتحولات سالهای اخیرنشانداد که هیچ قدرتی به زورنمیتواند اهداف حریصانه وسیاست های مجراجویانه وسلطه جویانه خودرا به جهانیان تحمیل نمایند ونخبگان اروپا درد راتشخیص نموده اند که جوامع اروپایی ازدرون میگندد وپیشنهاد مینمایند که قران دانی مفیدترازقران سیتیزی واسلام شناسی خوبترازاسلام هراسی است.

ریچارد بیل نویسنده انگلسی درارتباط بانقش وپایگاه گقتگوی تمدنها مینویسد. اروپا درآستانه انحطاط قراردارد. درپشت آسمان خراش های فریبنده اروپا جنون،اظطراب،خودکشی،تشویش های روانی،فحشا،موادمخدر،مشروبات الکهلی ورشد امراض جنسی پنهان گردیده است.اعتماد ودوستی متقابل وجود ندارد،همه ازترس مرگ مانند بید میلرزند،شیرازه خانواده هافروپاشیده وارتباط بین اعضای خانواده هاقطع گردیده است.دولتمردان اروپاراه بیرون رفت ازاین بحران هارا نمیدانند ونخبگان درباطلاق این پدیده های شوم اجتماعی غرق گردیده اند. دربرابراروپا فقط یک انتخاب وجود دارد که راه وروش اسلام را انتخاب نماید وانتخاب دیگری باقی نمانده است.سخنان را باشعرحافظ سرسلسله صبوران عشق که گوته خودرا زنده به نسیم عشق اومیدانست پایان میبخشم.

عاشق شوارنه روزی کار جهان سرآید

ناخوانده نقش مقصود ازکارگاه هستی

 دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو