آدم نمـــیـداند نــمــیــدانــد : نـــذیـــر ظـــفــــر

 zafarnazir

خوشی ها گاهی با غــــــم میشود آدم نمی داند

گهی غمـــــــــها دمــــــادم میشود آدم نمی داند

چو اسرار جهان در فـــــــهم انسانی نمی گنجد

به دردی زهر مر هــــــــم میشود آدم نمی داند

خوشی در سالگرد خویش هر کس میکند بیجا 

به هر سال عمـــــــر ها کم میشود آدم نمی داند 

ازین عــــــطار دنیا مشکی گر افتد بدست بخت

جـــــــــــهان در دیده خرم میشود آدم نمی داند 

تو کل با خدا کن ای ظفر تشویش بی معناست

که هر چیزی فراهم مـــــــــیشود آدم نمی داند 

ور جینیا امریکا ۱۵/۲/۱۸