آتش افسرده : شادروان رازق فانی

2mq2dmf

ما  دورخیـــانـــیــم که آتــش  وطــن  ماست 

خون نیست  ُ شراراست ُ که جاری  به تن  ماست  

آن  گلــبـن  دردیــم  که  از  اشک  خـــورد  آب  

هرجا که غــمی  ریــشه  دواند ُ وطــن  مــاست 

ما آتــــش  افـــسرده   وامــانــده بـــر راهـــیم 

خــاکــسـتــر اجــزای  تــن ما ُ کــفــن ماســـت 

تعمــیــر گرهــســتـی مابین ُ کــه بــصــد شـوق 

نــظـــاره  گــــر  لحظه   ویـــران  شـــدن  ماست 

دیـــگــر در  دل  را نکشــایــیــم بــه  نامـــرد   

تــنــهــایـی ما قــلــعـــه دشـــمــن شــکـــن ماست 

صــد بار  بســر تـیــشـــه زنــد ُ بــاز ســتــیــزد

فـــرهــاد خــجــالــت زده ء کــو هــکــن مـــاســـت 

مــا قــالـــب و قــانــون  و زبـــان را  نـشــنــاســیم 

هر  نــالــه کــه جــانســوز  برآید ســخــن مــاســـت