سرزمینِ باستانِ آریا شعر از : آقای عبدالحی شیدا *

سر زمیـــــنِ بــــاستــانِ آریـــا ، افغــانسِتــــان

کــــشورِ رزم آورانِ جـــانــفــدا ، افغانسِتــــان

مهدِ مردانِ جســـــارت آزمــــا ، افــغانسِتــــان

لانۀ شهبــــاز ، شــــاهیــن را سرا ، افغانسِتان

مادرِ ایــــن ملـــتِ خونـــیـــن قبــا ، افغانسِتان

ســـرزمیــــنِ باستــــانِ آریـــا ، افغــــانسِتـــان

دشت و کـــهسارِ تــــو دارد در دلش انبوهِ راز

در دیــــارِ غزنـــه ات خوابیده محمود و ایـــاز

بـــلـــخ زیبـــای تـــو بـرخوردار از هر امتیاز

در حــــریمِ بستــــر تـو خفته صد خورشیدِ ناز

مــــأمـــنِ پـــاکیـــزۀ شیــــر خدا ، افغـــانسِتان

ســــرزمیــــنِ بـــــاستـــــانِ آریـــا ، افغانسِتان

زادگـــــاهِ بــــوعلی و خــــانۀ فــــارابــــیــــان

میـــهنِ سیـــد جـــمـــال آن داعیِ خـــرم روان

مُلـــکِ بــــوریحانِ بیـــرونـــی، شهیرِ کاروان

خـــاکِ مولانــــا جلال الدیـن ، حریفِ عارفان

مرز و بومِ نوریان ، شمس الضُحا ، افغانسِتان

ســــرزمیــــنِ بـــاستـــانِ آریـــا ، افغانسِتــــان

مـــــن یـــقین دارم جهاد اینجا بهار آوردنیست

خـــونِ فـــرزندانِ نیکت ، لاله زار آوردنیست

نـــخلِ آمــال و تمنـــا ، برگ و بار آوردنیست

جنـــگِ ایــن ملت ، سروشِ افتخار آوردنیست

ایـــن شهیـــدانِ جوان را خونـبــها ، افغانسِتان

ســـرزمیـــنِ باستـــانِ آریـــا ، افغـــانسِتــــــان

ای وطــــن در سایـــۀ نـــورِ خدا میـــخواهمت

ملیـــت های جـــهان را همنـــوا میـــــخواهمت

در سپــــهرِ طـــارمِ صلح و صفـــا میخواهمت

اعتـــصامِ حبـــلِ الله را ســــزا میــــخواهمـــت

جــــاودان بــــاد انقلابت ، مـــرحبـــا افغانسِتان

ســـرزمیـــنِ باستـــانِ آریــــا ، افغـــانـسِتـــــان

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.