شعر مقاومت ُ خطاب به جوانان کشور : قدرالدیم مظهری

قدرالدیم مظهریای جوان تودست هرخونخوار بایدبشکنی
هرزمــــانی مغـــــز هر غدار باید بشکنی

هرکه خواهد اختــــلاف وافتراق مسلمین
گردنش باتیـــــغ جوهـــــردار باید بشکنی

دشمنان وحدت وبهروزی ای اسلام را
فرق شان باتیشه ای نجار باید بشکنی

تومسلمانی و ارثی ازنیاکان برده ای
دشمنان چون حیدر کرار باید بشکنی

ای جوان بامروت وارث این سرزمین
دست هرنامحرم اسرار باید بشکنی

تابکی اندرپی دنیای دون گردی زبون
هر غلام دالر وکلدار باید بشکنی

غیرت اسلامیت را زنده کن بهرخدا
مکر هر اهریمن چوتار باید بشکنی

علم وفن آموز و خود را از زبونی وارهان
باردیگر رونق بازار باید بشکنی

مظهری توفیق خواه از بارگاه کبریا
تاتوانی وضع ناهنجار باید بشکنی