افسانه سازیهای واشگتن درباره انزوای روسیه ازجهان : دکتور علی احمدکریمی

karimi ahmad aliاختلافات درروابط روسیه وامریکا یک امرمعمولی وهمیشگی بوده ودرآینده نیزادامه خواهد یافت، اختلاف ها به خاطرنوع وشکل سیستم سیاسی نیست اختلاف برسرتناقض منافع است.امریکا درسالهای 1990 بعدازفروپاشی شوروی برعلیه روسیه ازسیاست یک بام ودوهوا وتسلط جویی،توسعه پیمان نظامی ناتو درمرزهای روسیه وهمچنان برعلیه منافع روسیه درجمهوری های سابق استفاده نموده است. شاید هیچ کشوری دردنیا مانند روسیه بخاطرتقلید ازدموکراسی امریکا وگذشت یکجانبه قیمت گزاف نه پرداخته باشد.کارشناسان روسیه وحتی امریکایی ها خسارات دموکراسی امریکایی را درروسیه

بیشترازجنگ جهانی دوم میدانند، اگرچرخش قاطع درتحولات داخل روسیه به وقوع نمی پیوست خطرفروپاشی روسیه مانندشوروی سابق دردستورروز قرارداشت. البته خدا بروسیه رحم نمودکه ولادیمرپوتین درسال 2000 رییس جمهورروسیه انتخاب گردید.کشوربزرگی مانند روسیه که داری منابع سرشارطبیعی،قدرت اتمی وظرفیت های عظیم علمی میباشد حق نداردتا ازمنافع خود درمنطقه وجهان درمقابل سیاست های سلطه جویانه دفاع نه نماید. مداخله امریکا درامورداخلی روسیه وحمایت آن ازسازمانهای اجتماعی که باپول امریکا درصدد تغیرنظام ویا روسیه بدون پوتین اند پایه مردمی ندارد وفعالیت های یک جانبه گرانه آنها بیشرباعث محبویت پوتین گردیده است. تحریم های اقتصادی وسیاسی امریکا برعلیه طرفدران پوتین درلست سیاه، بخاطردهشت افگنی وبی نظمی داخلی ومنزوی ساختن روسیه ازجهان نیزپایه های قدرت پوتین را مستحکم تر وشهرت بین اللملی اورا افزایش داده است. امریکا بااستفاده ازجنگ وزورنمی تواند با روسیه مقابله نماید. امریکا قدرت نظامی روسیه رامیداند اما تاریخ وهویت های ملی وفرهنگی روسهارانمیداند، روسیه پوتین مانند دوران بوریس یلتسن ازامریکا نمی ترسد،قوت پوتین تنها درموشکهای قاره پیما اتمی وکشتی های پیشرفته وزیر دریایی آن نیست،مهمترین منشاء قدرت پوتین مردم روسیه اند. تحریم ازاختراعات نامبارک وشیطانی دیگرامریکا است که ازاین ابزاربه هدف غوغا سالاری وتحریک مردم معمولی برعلیه دولتهای که مخالف منافع امریکا اند استفاده میگردد،  مردم روسیه تاثیرات منفی تحریم را در درآمد ومصرف خودحس می نمایند اما میدانند که تحریم ضرردوسویه دارد وتحریم باعث میگردد تا مردم خودکفا گردندودرزیربارتحریم منافع ملی وآینده کشورپایمال نگردد.تحریم امریکا وکشورهای غرب درمراسم بزرگداشت هفتادومین سالروزپیروزی برفاشیسم به قصد منزوی گردانیدن روسیه درس عبرت برای سران این کشورهابود که به پیروزی ومردم روسیه اهانت نمودند اما شکوه وعظمت هفتادومین سالروز جشن پیروزی برفاشیسم  درتاریخ شوروی سابق وروسیه معاصربی سابقه بودودرآن سران ونمایندگان سی کشورجهان ازدیدن مدرن ترین پیشرفتهای نظامی روسیه یقین حاصل نمودند که برقراری ثبات ونظم درجهان انارشیک ومجنون امروزبدون روسیه ناممکن است، استقبال میلونها مردم روسیه درشهرهای مختلف که پیروزی برفاشیسم راجشن مقدس وسمبول شجاعت،قهرمانی وایمان به پیروزی میدانند قوی ترازسلاحهای پیشرفته روسیه بود.امریکاازطریق سازمان ملل، تحریم های اقتصادی ،فشاربه اتحادیه اروپا وتهدیدبه سایرکشورها به منزوی گردانیدن روسیه ازجهان مایوس گردیده است، امادامنه اختلافات افق روابط دوکشوررادرآینده های نزدیک تیره گردانیده، احیای مجددجنگ سردواختلافات روسیه وغرب  پیرامون اوکراین باعث مسابقات تسلحاتی گردیده وامریکاشاید جنگ داخلی اوکراین رابه هدف تضعیف روسیه طولانی تر بگرداند وبه کشورهای اتحادیه اروپا فشارمیآورد تالااقل به منظورمنزوی گردانیدن روسیه ازجهان ازامریکا طرفداری نمایند وبه تقویت بودجه نظامی ناتوبپردازند، اما اروپایی ها خطر جنگ اوکراین را میدانند اگرازکنترل خارج گردد عواقب بمراتب بدتراز جنگ دوم جهانی خواهد داشت وقیمت تحریم های اقتصادی راهم اکنون حس مینمایند. والری ژیسکاردیسن رییس جمهورسابق ولیبرال فرانسه دردیدارخود بارییس جمهورروسیه اذعان نمود که تحریم های اقتصادی بامنافع اروپا ونظم وامنیت بین اللملی تناقض دارد،کشورهای اروپا دراثرتحریم دچارمشکلات شدید اقتصادی گردیده واردوی بیکاران افزایش یافته است این سیاستمدارکنهه کارازبروگسل دعوت نمود تا ازسیاست مستقل درروابط با امریکا پیروی نماید، در اثرتحریم کشورهای اروپایی درسال 2014 میلادی دومیلون نفربیکار وصدملیاردیوروخساره مند گردیده اند،تاجران وسرمایه داران اروپا مخالف تحریم اند واکثرسیاستمداران اروپا نیزمیدانند که تحریم های سیاسی واقتصادی علاقمندی روسیه را به کشورهای آسایایی وامریکای لاتین بیشترگردانیده است .روسیه امروزبه بزرگترین مرکزهمکاری های اقتصادی وامنیتی درچارچوب سازمانهای همکاری شانگهای،بریکس وکشورهای خاورمیانه تبدیل گردیده است.افسانه سازیهای پرطمطراق واشگنتن درباره انزوای روسیه ازجهان بخاطرآن است تاروسیه ازسیاست های امریکا درروابط بین اللملی تابعیت نماید، اما رهبرروسیه بارها اعلام نموده است که دیکته وفشاررادرروابط بین المللی نمی پذیرد وهیچ کشورحق ندارد درامورداخلی دیگران مداخله نماید ودردکترین نظامی روسیه ناتو تهدید به امنیت ملی روسیه درج گردیده است. روسیه به دورنمای روابط با امریکاخوشبین نیست وبه همکاری صادقانه امریکا درامورامنیت بین المللی اعتماد ندارد. نیکولای پاتریشف  دبیرامنیت ملی روسیه درهمکاری های مشترک دوکشوردرمبارزه باداعش،صلح وامنیت دراوکراین ومبارزه باتروریسم امریکا رامتهم نمود که ازسیاست یک بام ودوهواپیروی مینماید،امریکا ظاهراهمه را درمبارزه  برعلیه داعش دعوت مینماید امادرعراق،سوریه ولیبیا وقتیکه داعشی ها سرکوب میگردند ازاین کشورها انتقاد می نماید که بدون میل امریکا رفتارمی نمایند و داعش هاوتروریست هارا به خوب وبد تقسیم بندی می نماید. به نظر دبیرامنیت ملی روسیه امریکا به قلمرووسیع روسیه با حسادت حریصانه چشم دوخته است«قلمروبزرگ روسیه بامنابع سرشارطبیعی آن غیرقالونی است چون ازاین منابع سرشاراستفاده لازم صورت نمی گیرد.» اختلاف روسیه باامریکا پیرامون اوکراین خطربزرگ به آینده صلح درقرن 21 خواهدبود، روسیه مدعی میگردد که درشرق اوکراین نیروهای داوطلب روسیه برعلیه کیف میرزمند وتوانایی منع داوطلبان راندارد،دومیلون مهاجراوکراین درروسیه پناهنده گردیده اندکه دوستان واقارب آنها درروسیه زندگی مینمایند وآن هانمیتوانند درباره سرنوشت مردم دانباس بی تفاوت باشند. روسها امریکاراعامل ومقصرجنگ دراوکراین میدانندوامریکادرکودتای غصب قدرت دست دارد. ویکتورهولاندمشاورسیاسی وزیرخارجه امریکا اعترف نمود که امریکا برای سازماندهی وپشتبانی ازنهادهای دموکراسی دراوکراین ازسال 1991 تاکنون پنج ملیارد دالرمصرف نموده است. ازهمین سبب دولتمردان ومردم روسیه درمقابل نهادهای دموکراسی حساسیت دارند سرگی ایوانف رییس دفترریاست جمهوری روسیه دموکراسی وارداتی امریکا راتوسط سازمانهای به اصطلاح نهادهای مدنی وحقوق بشرکه دست نشاندگان امریکا راترویج و تبلیغ مینمایندخطربه امنیت ملی روسیه میداند.ایوانف که درمکتب ک گ ب آبدیده گردیده است میگوید «دموکراسی کچالونیست اودرزمین کاشته نمیشود تابروید،امریکا بنام دموکراسی درعراق،  سوریه،لیبیا،افغانستان واوکراین باعث جنگ داخلی وقتل وویرانی گردیده است» کارشناسان روس داعش راپروژه مشترک امریکا،انگلس واسرائیل میدانند ودرهرجاییکه امریکا پامی گذارد تخم مرگ ونفاق را می پاشد.

دکتورعلی احمد کریمی