شکست امریکا درجنگ خبری با روسیه : دکتور علی احمد کریمی

karimi ahmad ali  امریکا درگزارش ماه اپریل خود درجنگ خبری با روسیه درقلمرو روابط بین المللی ونقش رسانه های گروهی درنظم نوین جهانی به شکست خود اعتراف نمود واین درحالی است که لندن نیزپذیرفته است که خبرنگاران روسیه قهرمانان صحنه ساز درامور بین المللی گردیده اند. رهبران وروسای رسانه های بزرگ ودولتی امریکا مانند« صدای امریکا» و« رادیوآزادی» اعتراف می نمایند که روسیه درجنگ خبری گوی سبقت راازآنها ربوده اند واین اعتراف بیانگررقابت جدید ابر قدرت های بزرگ درروایط عمومی ونگرانی انحصارگرانه امریکا دررویداد های بین المللی ومخصوصا درجنگ خبری درقلمرو روسیه میباشد. روسیه درسالهای 1990 بعد ازفروپاشی شوروی ازلحاظ اقتصادی، سیاسی وحتی خبری

مستعمره امریکا وکشورهای غرب گردیده بود ودرآن زمان خبرنگاران وصحنه سازان روسیه دوطلبانه دنباله روغرب بودند وحتی بیشترازغربی ها بتاریخ وافتخارات فرهنگی خود جسارت وتوهین می نمودند . کشوری که نتواند ازامنیت خبری خود دفاع نماید قادربه دفاع ازامنیت خ ملی وتمامیت ارضی خود نیزنه خواهد گردید وحتی تاریخ وافتخارات فرهنگی آن نیزتحریف واقتداروشهرت خودرا درجهان نیزازدست خواهد داد. تسلط براطلاعات حاکمیت بردنیا است. ولادیمرپوتین رییس جمهورروسیه برای دفاع ازقلمروخبری روسیه درسال 2005 شبکه تلویزونی وخبری « روسیه امروز» را به منظوردفاع ازامنیت خبری، احیای شهرت وقدرت برباد رفته روسیه درجهان وپایان دادن به انحصار وبلند پردازی های رسانه های گروهی انگلسی زبان درجهان  تاسیس نمود. شبکه روسیه امروز با پیشرفترین تکنالوژی وجلب ورزیده ترین خبرنگاران آزموده که زبانها وفرهنگ های مختلف را می دانند ماهرانه درمقابل هژمونی امریکا فعالیت مینمایند. دولت روسیه نیزهزینه سرشاربه این شبکه برای دفاع ازامنیت خبری وارتقای شهرت روسیه درسطح بین المللی تخصیص داده است که تنها بودجه سال 2015  شبکه روسیه امروز بیشتراز220 میلون دالراست ومردم روسیه نیزازاین هزینه بزرگ حمایت مینمایند. پوتین بدنبال این شبکه انگلسی زبان درسال 2007 شبکه تلویزونی روسیه الیوم رابزبان عربی براه انداخت که مخاطبان این شبکه درکشورهای عربی بشترازسه میلون است وشبکه روسیه امروز بزبان های انگلسی،هسپانوی،فرانسوی، المانی،چینایی وسایرزبانها که مخاطبین آنها بیشتراز « سی ان ان» امریکا وشبکه الجزایرکه توسطامریکا براه افتاده درقلمرو ارتباطات جهانی می باشد  وهمین پیشرفت وغلبه شبکه روسیه امروزدرجنگ خبری زیاد ترمایه نگرانی صحنه سازان سیاسی درواشنگتن ولندن گردیده است. پوتین طی ده سال چگونه توانست درمبارزه به یکه تازی وانحصارگرایی امریکا مواضع خودرادرقلمروبین المللی ارتباطات جمعی تقویت بخشد. این پیروزی هدفمندانه پوتین عوامل گوناگون داخلی وبین المللی دارد،پوتین  ورزیده ترین خبرنگاران روسیه راکه نظربه عوامل سیاسی وبیشتراقتصادی که درگذشته حاشیه نشین گردیده بودند وبه رادیوی آزادی وصدای امریکا کارمیکردند با امتیازات بهترمعنوی واخلاقی ومادی جذب نمود و خبرنگاران مطابق قانون حق دسترسی برای تحقیق  واقعیت ها درهمه جا بدون مراکزمحرمانه دارند وخبرنگاران درمبارزه با فساد،قانون گریزی،بی عدالتی های اجتماعی ازوکیل،وزیر،والی وقاضی هراس ندارند با پیروی ازاساسات وقواعد ژورنالیزیم نوین جون دقت،سرعت وحقیقت باادبیات جذاب وقابل فهم براعمال وکردار دولت کنترل دارند وداغ ترین رویداد های داخلی وخاریجی رابه سرعت وبدون خودسانسوری انعکاس میدهند ودرمدت کوتاه موفق گردیدند  مردم روسیه را از شنیدن ودیدن صداهای بیگانه بی نیازبگردانند ،دیگراینکه خبرنگاران دولتی ومستقل با وجود دیدگاه های مختلف درباره مسایل حاد سیاسی، اقتصادی وبی عدالتی های اجتماعی  درمسایل اصولی درزیریک سقف واحد ازمنافع ملی وتاریخی خود دفاع می نمایند وحتی رادیو ورسانه های آزاد که گرایش یک جانبه به غرب  دارند ازترس اینکه به خشم عمومی مواجه نگردند بطورمحافظه کارانه  دسیاست های امریکا را دراوکرائین، افغانستان، عراق وسوریه انتقاد مینمایند،مساله دیگر سازمانهای بین المللی که به نام دموکراسی،بازارآزاد، حقوق بشروغیره که بطورماهرانه با تفرقه افگنی های مذهبی وقومی وغوغا وبی نظمی تخم انقلاب های رنگی را درروسیه می پاشیدند  منع گردیدند که ازآن جمله میتوان ازنمایندگی دولت امریکا درتوسعه روابط بین المللی درکشورهای خارج نام برد ، این نمایندگی به تطمیع اشخاص بی خاصیت به نام دموکراسی برعلیه منافع روسیه واهداف امریکا فعالیت مینمودند. روسیه به خاطرتهاجم خبری وفرهنگی قیمت گزاف پرداخت وبه خاطردفاع ازامنیت خبری ومشی مستقل درروابط وهمکاری های بین المللی ومخالفت باسلطه جویی خودخواهانه امریکا که برای ثبات درجهان باید یک ثبات دهند وجود داشته باشد  در آینده نیز به تقویت امنیت خبری  ،نظامی واقتصادی خود ادامه خواهد داد اگرچه قصد مقابله جویی وبرگشت به کمونیسم را ندارد ولی دموکراسی را که بهانه برای مداخله وتجاوزمیگرددبرسمیت نمی شناسد وبه امریکا هم اجازه نمیدهد که ازماورای اوقیانوس بمردم روسیه دموکراسی را درس بدهد. مطبوعات روسیه دراموربین المللی ازهمکاری های مشترک درمبارزه باتروریسم،موادمخدروامنیت بین المللی تحت قیادت سازمان ملل وعدم مداخله درامورکشورهاحمایت مینماید که این موضعگیری باعث اعتماد ووحدت روسها درداخل وارتقای نقش آن درجوامع جهانی گردیده است. مطبوعات روسیه مانند زمان شوروی مداح دولت نیست و نواقص داخلی را مانند فساد،رشوت، بی عدالتی های اجتماعی وسوء استفاده ازمقام را دردستگاه های دولتی ماهرانه ونترس افشاگری مینمایند، ازهمین سبب اعتماد مردم به خبرنگاران در افشای جنایات  بیشتر ازپولیس گردیده است وبااین روش خبرنگاران موفق گردیده اند بازارمطبوعات را پررونق وعلاقمندی مردم را به فرهنگ مطالعه افزایش بدهند. مطبوعات روسیه درروابط بین المللی امریکا را با سیاست های تجاوزگرانه آن درامورکشورهای مستقل که ازآن تابعیت نمی نمایند حامی ومشوق جنگ وتروریسم درکشورهای مختلف ازآن جمله عراق،سوریه وافغانستان میدانند. صحنه سازان وخبرنگاران روسیه اشتباه شوروی سابق رادرافغانستان محکوم مینمایند ومعتقداند که امریکا وناتواشتباهات شوروی سابق رادرافغانستان تکرارمی نمایند وبه بهانه جنگ باتروریسم وموادمخدربرعلیه مردم افغانستان جنگ را بخاطر بازی های بزرگ ژوپولیتیک قصدا طولانی ترمیگرداند چون ابرقدرتی بزرگی مانندامریکا درسیاست خاریجی تنها ازمنافع دائمی خود دفاع مینماید و علاقمند دربرقراری صلح وآبادی افغانستان نیست وبرای حفظ آبروی خود از افغانستان   بدو دلیل خارج نمیگردد اول ترک افغانستان معنای شکست امریکا درطولانی ترین جنگ است ودیگراینکه اگردر افغانستان پیروزگردد درآن صورت  حق مشروعیت رادر تجاوز  به سایر کشورهای جهان به خود خواهد داد. امریکا وغرب تهاجم خبری روسیه را درروابط بین المللی چون احیای جنگ سردوانحراف ازدموکراسی وبرگشت به دوران استالین وانتقام گیری امپراطوری مابانه  تبلیغ می نمایند ولی این نوع تبلیغ غربی ها بعد ازمداخله آشکارامریکا درغصب قدرت دراوکرئین وجنگ درمناطق شرقی این کشورنتیجه معکوس داده است وقلمرو نفوذ و تاثیر تبلیغات امریکا را درافکارعمومی درمناطق امریکای جنوبی، خاورمیانه وحتی اروپا کمرنگ تر وبرخلاف تاثیر تبلیغات  روسیه را  دراین مناطق فربه ترگردانیده است واین پیروزی بدون مبالغه مولود دوراندیشی پوتین است که توانست با تامین امنیت خبری به ارتقای نقش وچایگاه روسیه درجهان کمک نماید.

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو   : منابع پایگاه خبری اینو سیمی،کامیرسانت، شبکه تلویزون روسیه 24