مسابقات دو ابرقـــدرت اتــمــی جهـــان درسوریه : نوشــتــه دکتــور عــلــی احــمـد کــریــمـی

   1459821_228433257331158_587239746_nناظران سیاسی وکارشناسان دراین اواخرسیاست های بارک اوباما رییس جمهورجوان وسیاه پوست امریکا رامورد انتقاد قرارمیدهند که دردودوره ریاست جمهوری  دستاورد های مثبت نداشته است خبرنگار مشهورامریکایی درمصاحبه اختصاصی دراستانه سفر ولادیمرپوتین درهفتادومین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل وملاقات آن با اوباما اعتراف نمود که محبوبیت وشهرت پوتین مایه رشک اکثرسران کشورهای جهان گردیده است. سیاست های انحصارگرانه ومقابله جویانه امریکا پوتین راوادارگردانید که باوجود کاهش قیمت نفت ومشکلات اقتصادی به تقویت نیروهای دفاعی خود بپردازد. امریکا وغرب بعدازالحاق جزیره کریما ازتحریم های اقتصادی برعلیه روسیه استفاده نمودند تا باعث نارضایت های مردم درداخل وانزوای روسیه ازجهان گردد، اما برخلاف پیشبینی های کارشناسان غرب تحریم ها باعث محبویت بیشترپوتین درداخل وشهرت آن درجهان گردید. شاید غربی ها این موضوع را تاهنوز درطول تاریخ سطحی نگریسته اند که مداخله خارجی ها درامورداخلی روسها رامتحدترودرمقابل مشکلات

صبورترمیگرداند.ومهم ترین نمونه حمله ناپیلون درسال 1812 وتجاوزعهد شکنانه هتلر درجنگ دوم جهانی می باشد. پوتین بعد ازملاقات طولانی ودوبدو با اوباما درحاشیه سازمان ملل حملات نظامی را به پشتبانی ازبشاراسد وجنگ برعلیه داعش وتروریسم درسوریه آغازنمود وهم چنان مرکزهمآهنگی اطلاعات نظامی را درمبارزه باداعش باعراق ایران  وسوریه تاسیس نمود واین ابتکارپوتین پلان های استراتژیکی  امریکا رادرخاورمیانه به چالش کشانیده است، و نقش  روسیه را درسطح منطقوی افزایش و روابط آن را به جهان اسلام مستحکم ترخواهد گردانید  . پوتین بار ها گفته است که هدف آن استراتژیکی دارازمدت است، انحصارطلبی دروابط بین المللی جهان را به خطرهای جدید مواجه گردانیده وباعث خلاء قدرت وافزایش افراطگرایی درکشورهای مختلف شده است. ناظران پی آمد وعواقب حمله پوتین رابه سوریه بطورمتاقض ارزیابی مینمایند اما مانورجدید وهولناک  پوتین به اوباما بعدازآتش بس وصلح متزلزل دراوکرائین  نزدیک ترین متحدین امریکا را درخاورمینه واروپا  سراسیمه ومبهوت ودولت اوکرائین راکه   گرایش یک جانبه به امریکا و غرب دارد دروضع نامناسب قرارداده است واگر اوکرائین به امید حمایت ازغرب به اراده وخواسته های مناطق جداطلب شرق اوکرئین مطابق موافقتنامه مینسک رفتارنه نماید برای اوکرائین عواقب ناگواردرپی خواهد داشت وهمچنان ابتکارجدید پوتین باعث احیای مجدد قدرت ونفوذ آن در جمهوری های آسیای میانه  که عضو قرارداد امنیت دستجمعی هستند خواهد گردید واعتماد و اطمنان آنها را به روسیه تقویت خواهد بخشید که درجنگ باداعش وافراطگرایان آنهارا در روزمبادا تنها نه خواهد گذاشت ومخصوصا که سران جمهوری های آسیامیانه ازعهد شوروی سابق اند. تحلیل گران سیاسی امریکا معتقداند که اوباما پوتین رابزرگترین ومشهورترین رهبرجهان گردانید وپیروزی های دیپلماسی پوتین  صحنه سازان سیاسی ونظامیان امریکا را نیزدر  بهت وحیرت فروبرده است،اروپایی های بهانه طلب که قصدانزوای پوتین وروسیه را داشتند امروزمیدانند که بحران خاورمیانه واوکرائین بدون روسیه حل نمیگردد. طبق گزارش نیورک پست را لف پترس یک تن ازافسران نظامی امریکا باانتقاد ازاوباما میگوید پوتین باحملات هوایی درسوریه به اوباما توهین مینماید واین افسرامریکایی باحسرت وافسوس ادامه میدهد که کاربجایی رسیده است که جنرال روسیه وارد سفارت امریکا دربغداد میگردد و به اتشه نظامی امریکا درسفارت بفداد امرمی نماید که هواپیماهای بمب افگن روسیه درآسمان سوریه به قصد حمله به داعش پروازمینمایند تا درموقع عملیات ازپروازهواپیما های امریکا درحریم سوریه جلوگیری گردد. این افسرامریکایی میگویدهدف پوتین دراین عملیات نجات بشاراسد است تاتمام مخالفین اورا سرکوب نماید وروسیه حاکمیت خودرا درمنطقه حساس وپرازانرژی خاورمیانه تثبیت نماید. پوتین درواقع به اوباما پیشنهاد مینماید تا میان داعش واسد یکی راانتخاب نماید.اگراوباما به پیشنهاد روسیه موافقه نمایداعتماد متحدین خودرا درخاورمیانه ازدست میدهد وراه بروی روسیه دراین منطقه بازمیگردد واگراسد برکنارگردد اوباما بادست خودسوریه را تسلیم داعش ودشمنان اسرائیل وامریکا می نماید. این افسرامریکایی معتقد است که اوباما ازپوتین می ترسد واین ترس تاثیرنامطلوب به سرنوشت رییس جمهورآینده امریکا پیش ازورد آن به کاخ سپید خواهد گذاشت.پوتین درهفتادومین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل بگونه ابرقدرت منطقوی اشتراک ورزید وبعد ازملاقات با اوباما ازنیویارک بگونه ابرقدرت بزرگ جهانی بوطن خودبرگشت. میان روسیه وامریکا درباره سوریه واوکرائین اختلافات عمیق وجود دارد. سوریه ازمتحدین تاریخی روسیه درخاورمیانه است. همکاری های نظامی میان دوکشور اززمان حافط اسد پدربشاراسد که درآن زمان شش سال داشت امضاء گردیده است. روسیه میگوید که به درخواست بشاراسد مطابق قوانین بین المللی برعلیه داعش جنگ مینماید وبرکناری اسد راحق مردم سوریه میداند. امریکا از مخالفین گویا انعطافگرا که برعلیه دیکتاتوری اسد قیام نموده اند حمایت مینماید ویگانه راه حل را دربرکناری بشاراسد می داند اما روسیه اسد راجزء وقسمتی ازبحران میداند ونه ریشه آن. روسیه امریکا را به آشوبگری، ریاکاری وجنگ داخلی  متهم مینماید امریکا درعراق اول صدام رابرعلیه ایران واستفاده ازگازشیمیایی برعلیه کردها تحریک و کمک نمود وبعد به بهانه اسلحه اتمی صدام رانابود گردانید این سیاست امریکا باعث فجایع بزرگ انسانی ومهاجرت میلونها عراقی گردید وعراق بعدازاعدام صدام تاهنوزدرآتش جنگ وانفجارمیسوزد،امریکا درلبیا قذافی رابه وضع فجیع کشت وامروزجنگ داخلی وآوارگی دامنگیرمرفه ترین کشورافریقایی درمنطقه گردیده است.برکناری اسد روزگارسیاه تر وبدتر رانصیب مردم سوریه خواهد گردانید. نظامیان غربی هدف حمله روسیه را به سوریه دورگردانیدن توجه امریکا ازاوکرائین،برسمیت شناختن کریما، لغوتحریم ها ودادن امتیازات خاص به شرق اوکرائین تفسیرمینمایند. تا هنوزهیچ کارشناسی پیشگویی نمی تواند که عملیات نظامی روسیه چقدرادامه خواهد یافت واگرروسیه دراین جبهه پیروزگرددازجایگاه مستحکم تردرمنطقه برخوردارخواهد گردید وغرب در مسایل مناقشات منطقوی وجهانی با روسیه همکاری نماید، چنانچه سران اروپا ومخصوصا فرانسه وآلمان بعدازحملات هوایی روسیه درسوریه با لحن سازشگرانه درباره اوکرائین وبحران سوریه ابرازنظر مینمایند، ولی جنگ خبری تمام عیاردرقبال سوریه میان غرب وروسیه وضع را خطرناک ترگردانیده است.  مطبوعات غرب روسیه رابه حمله برعلیه مخالفین اسد، بمب باران اهالی معمولی،حمله به کشور اسلامی چون تهاجم زمان شوروی درافغانستان متهم مینماید ومطبوعات روسیه غرب را متهم به سیاست های دوگانه درجنگ باتروریسم چون تروریست های مفید ومضر وتفرقه افگنی وبحران آفرینی درامور داخلی کشورها بدون قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل میگرداند . روسیه درحملات هوایی ازمدرن ترین سلاحهای نسل جدید استفاده مینماید وآزمایش سلاحهای جدید روسیه درهوا ودریا باعث نگرانی غربی هاگردیده است واین درحالی است که بودجه نظامی امریکا ده برابربیشترازروسیه است،امریکا دارای ده کشتی هواپیما براست درحالیکه روسیه یک کشتی هواپیما بردارد اما به باورکارشناسان نظامی هواپیما های نسل جدید روسیه بی نظیر وکشتی های زیردریایی روسیه برترازامریکا است،ازهمین سبب نظامیان امریکایی نگرانی دارند که روسیه می خواهد برتری خودرا نسبت به امریکا درسطح منطقه تثبیت نماید وشاید ترس اوباما ازپوتین ازمدرن سازی سلاحهای نظامی روسیه وسیاست عملگرانه او درهمکاری ها ورقابت های بین المللی باشد پوتین درسازمان ملل بدون ذکرنام سیاست های امریکا را درروابط بین المللی انحصارگرانه محکوم نمود که صادرات دموکراسی به منظور کودتا به سایرکشورها صورت میگرد . امریکا بعدازفروپاشی شوروی خودرا یگانه ابرقدرت جهان میداند و حاضربه تقسیم قدرت باهیچ کشوری درجهان نیست ومدعی میگردد که برای جلوگیری ازانکسارقدرت باید یک ثبات دهنده درجهان وجود داشته باشد، درگری نظامی بین دوقدرت بزرگ اتمی نیزجنون ومعنای خودکشی هردورا خواهد داشت. اما جهانیان میدانند که تلا شهای امریکا طی سالهای اخیر درخاورمیانه بی ثمربوده وحتی باعث بی ثباتی سرتاسری درمنطقه گردیده است ودرنتیجه بیشترازیک سال بمباران سوریه امریکا  باکمک شصت کشورنتوانست داعش را ازبین ببرد بلکه داعش به خطربزرگ برای منطقه وتهدید به امریکا گردیده است که مقامات رسمی امریکا داعش وروسیه راخطر وتهدید به امنیت ملی خود می پندارند.سیاستمداران روسیه به صداقت رفتاروگفتارامریکا درجنگ باداعش و دربرقراری امنیت درافغانستان اعتماد ندارند، امریکا افغانستان رابرای تمرین منافع ژوپولیتیک خود درمنطقه انتخاب نموده است ودرمقابل مردم معمولی افغانستان اخلاقا احساس مسوولیت نمی نماید.  اوباما درسال 2009 جایزه صلح نوبل رادریافت نمود واولین رییس جمهوروبرنده جایزه صلح درجهان است که خلاف قوانین بین المللی بیمارستان پزشکهای بدون مرزرا درشهرقندوزافغانستان مورد بمباران قرارداد درحالیکه بمباران بیمارستان های پزشکان بدون مرز جنایت بین المللی محسوب میگردد. امریکا بااهداف منفعت جویانه وسیاست های دوگانه  طی پانزده سال با کمک بزرگترین کشورهای جهان نتوانست امنیت را درافغانستان تامین نماید ومردم افغانستان راازحق زندگی که مهم ترین حق انسانها است درخواب وبیداری محروم گردانیده و حق زندگی، آزادی وامنیت شخصی  را به سرقت برده است. دراوایل اکتوبرسال جاری 2015 همایش بین الملی درمسکو به شرکت دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشورما پیرامون مبارزه باداعش درمناطق شمال افغانستان برگزارگردید،دوستم خواستارهمکاری نظامی روسیه گردید. روسیه جنگ را باداعش درنقاط مختلف اعلام نموده است وکشورهای آسیای میانه را مناطق علایق خودمیداند وهرنوع تهدید رادراین مناطق تهدید بخود می پندارد وازامنیت این کشورهادرمقابل داعش مطابق اساس نامه قراردادامنیت دستجمعی حمایت می نماید. دولت روسیه علاقمند به مقابله جویی باامریکا وکشورهای غربی نیست ودراظهارات خود آنها رامشارکین خودخطاب مینماید امابه آنها وانمود میگرداند که ازنقش روسیه درحل مناقشات منطقوی چشم پوشی نه نمایند،غربی هانیزاستفاده اززور را درمقابل روسیه دیوانگی میدانند. امریکا وروسیه با وجود اختلافات عمیق درهای سازش وآشتی را در سیاست های  بگیروبده  بروی همدیگرنه بسته اند، اگرروسیه درجنگ باداعش وتامین ثبات وتقویت دولت بشاراسد موفق گردد به اعاده  حیثیت برباد رفته خود درمنطقه پیروزخواهد گردید .

دکتورعلی احمد کریمی- مسکو