عرض تــســلیــت به تمام هنرمندان و کافه ملت افغانستان : ماریا دارو

   بلتونبا تاســف چند ساعت  قبل خبر مرگ هنرمند با استعداد محلی کشور استاد مومن خان ( بیلتون ) برایم رسید .                             استاد بیلتون  از سن پانزده سالکی  در حلقه  هنرمندان  آواز خوان  محلی  پاگذاشت ود ســن بیست و دوسالگی  با رادیو افغانستان وقت  همکاری  خویش را آغاز کرد وبیشتــر ازهـفتــاد ســال با صــدای رسای و دلنــشیـن خویش  گوشــهــارا نــوازش  داد.                                                      استاد بیلتون در امروز بتاریخ  نهم  نوامبر سال  20015 به  عمر نود وپنج ســالـــگی  ازجهان فانی  چشم پوشید .      روحش  شاد باد .                                                            بدین وسیله  مراتب  تسلیت  خویش را برای تمام  هنرمندان ٬ هنردوستان و فامیل  محترم  شان عرض  میدارم و از خدواند کریم برایش  بهشت برین  آرزو میبرم .  مــــاریــــا دارو    

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.