طــــالـــب عــشـــق : خـــــواجـــــه عــبــدالله انــصــاری

ansari1

ای  طالبی که  دعوی عشق  خدا کنی

در غیر او نظر بمحبت  چرا کنی

از  جستجوی  خلق تو بیگانه شو اگر

خواهی  که دل بحضرت حق  اشنا کنی 

حقا ز سوز غلغله  در  آسمان  فتد

اندم که از ندم تو یکی رابنا کنی

ملک بهشت آن تو شد  گر دمی  زخلق

خود را فدای  یک قدم  بینوا کنی

یک سجده  بس  قبول  در  کبریا شوی

گر کبر را بمانی  و ترک  ریا کنی

هر نعمتی   که هست  بر او شکر کن ولیک

شکر ان بود که عهد  خدا را وفا کنی

انصاریا  چو روز شوی  روشن ارشبی

خودرا زعجز بر در  سبحان گدا کنی