یــارب تــو چـــاره کـــن نوشته : نـذیـــر ظـــفــر

ظفر

آتش درین چـــمن شده یارب تو چاره کن

بر باد خاک مـــن شده یارب تو چاره کن

ا هل دغا و اهل قــــــــــــمار و سران زور

ارباب این وطن شــــده یارب تو چاره کن

از قتل و از قتال بـــــــــهر گوشه شد مزار

صد کشته بی کفــن شده یارب تو چاره کن

هر بیسواد و و جانی و هــر اجنبی پرست

نطاق انجــــــــــمن شده یارب تو چاره کن

دســــــــــت کلفـــــت شیخ برامد ز استین

بر ساق گلــــــــبدن شده یارب تو چاره کن

عصیانگران چو حامی اســـــــلام گشته اند

سنگـــسار فرق زن شده یارب تو چاره کن

شیطانهای مغرض و منحوس و دینفروش

پنهان بهر چـــــپن شده یارب تو چاره کن