دوکشورودو سرنوشت « افغانستان وتاجیکستان» : دکتورعلی احمد کریمی تحلیل گرسیاسی دراموربین الملل – مسکو

دکتور  علی  احمد کریمی  طبق گزارشهای رسمی،درتاجیکستان سال 2015 میلادی بیشترازسیزده هزارنفر مجبوربه تراشیدن ریش گردیده اندو دوهزارزن وادارگردیده اند تا گویا داوطلبانه ازپوشیدن حجاب خوداری ورزند. تراشیدن جبری ریش وبرداشتن حجاب جزء برنامه های فرهنگی دولت درمبارزه بافرهنگهای غیرخودی میباشد.درسرتاسرتاجیکستان مردان ریش دار مورد بازرسی  قرارمی گیرند وپولیس بعد ازگرفتن نشان انگشت وارزیابی مدارک،جبرن ریش آنهارامیتراشند.به فرمان امام علی رحمان رییس جمهورتاجیکستان قوانین مبنی برممنوعیت دانش آموزان دخترازداشتن حجاب وقدغن جوانانیکه زیرسن 18 سالگی هستند ازشرکت درمراسم مذهبی  ومساجد جلوگیری میگردد،زنان درمراسم سوگواری باید مطابق عنعنه ملی تاجیکستان ازپوشیدن لباس سیاه درسوگواری ها خوداری ورزند وازلباس سفید استفاده نمایند.

دولت برای اینکه خودرا مخالف اسلام واقعی نشان ندهد بااستفاده ازروش پوپولیسم به حریم خصوصی وآزادی های فردی محدویت ایجاد می نماید. هدف دولت تاجیکستان ازتراشیدن جبری ریش وبرداشتن حجاب ازسردختران وممانعت جوانان به مراکزدینی نه تنها مبارزه باتروریست های انتحاری است بلکه تصفیه حساب بارقبای سیاسی وباقی ماندن دائم العمرخود رییس جمهور براریکه قدرت می باشد، نظربه قانون جدید رییس جمهورفعلی حق انتخاب را به عالی ترین مقام دولت تا زمامنیکه خواسته باشد دارد. سازمانهای مدنی وحقوق بشراقدامات جبری دولت تاجیکستان را بی احترامی به حقوق بشروکرامت های انسانی میدانند که هرنوع اقدام جبری باعث کنجکاوی وتحریک بیشتر خواهد گردید. تاجیکستان مانند سایرجمهوری های شوروی درآسیای میانه دولت سکولار است،این جمهوری باداشتن هفت میلون جمعیت، 95 درصد مردم آن پیرودین اسلام اندونفوذ کمونیسم شوروی سابق تاهنوزدرتاجکستان وسایرجمهوری های آسیای میانه ازبین نرفته است. تعدادی ازدانشمندان ناراصی تاجیکستان اقدامات جبری دولت را کاسه داغ ترازآش میدانند. ولادیمیرپوتین بنیان گذارشوروی سابق ومکتب الحاد درآن زمان خطر اقدامات جبری را درجمهوری های مسلمان نشین آسیای میانه به دولت نوتاسیس والحادی خود درک نموده بود وبا استفاده ازتئوری سازش واستفاده ازهر امکانی برای اتحاد موقت،مردود، مشکوک وناپایدار توصیه نمود که ازبرداشتن اجباری حجاب و حتی وادارگردانیدن جبری زنان درمبارزه بابیسوادی موقتا انقلابی عمل نه نمایند. تا شرایط وامکانات همه جانبه بدست آید. رییس جمهورتاجیکستان میگوید«ملاومجاهد تربیت کردن وطن مارا شبه افغانستان میگرداند وباید عبرت بگیریم وما به آن ضرورت نداریم.» عبرت گرفتن، ایجاد محدویت وممانعت های که با حقوق بشروآزادیهای فردی انسان مغایرت دارد نیست،باید گزینه های خوبتر وقابل قبول برای همه بجای ممانعت ها ومحدودیت ها ایجاد گردد. تاجکستان با هفت میلون جمعیت ازمنابع بزرگ وسرشارطبیعی برخورداراست وازفقیرترین جمهوری های شوروی سابق است،سه میلون تاجیک درروسیه مهاجرگردیده اند که درمیان آنها متخصیصین وجوانان تحصیل کرده نیزوجود دارد ولی ازشرفقربه کارهای سیاه درکشورروسیه ازکاشانه شان آواره گردیده اند. اما افغانستان باداشتن سی میلون جمعیت وظرفیت های عظیم طبیعی وانسانی وگنجینه های بزرگ فرهنگی خود که جزء ازافتخارات فرهنگ جهان است طی چهارده سال اخیر به کمک  حاکمان کوتاه نظر وظاهرالصلاح وملا های  ریا کار که به گفته مولانا خون شریعت را  باتیغ معیشت میریزند دراثرافراط وتفریط گری های عوام فریبانه قربانی فقر،جهل وخرافات گردیده اند. کرزی با اطرافیان حریص وخونخوارخود خانه افتخارات فرهنگی مارا ویران گردانید.مردم ما روزهای بد تراز دوران کرزی را امتحان نموده بودند ولی روزهای رسوا تراز دوران او را تصور هم نمی کردند که بیگانگان به این سادگی به روش های نرم کمربه اشغال افغانستان می بندند واز کرزی عروسکی ساختند  تا بخاطرمردم فریبی وپشتبانی ازملاهای نفقه خوربا کلاه قره قلی وچپن ابریشمی و ریش مصلحتی وارد ارگ گردد، بیگانگان دراین  تیاترسیاسی با نیرنگ های اغواگرانه و عوام فریبانه اورا چون ممثل لباس ملی وخادم دین جلوه دادند.افتخارات ملی تنها کلاه قره قل وچین نیست وهردو با شرایط زمان نیز مطابقت ندارند،کلاه قرقل نمادی ازقساوت وبی رحمی است، کشتاربیرحمانه وزجر حیوانات جرم است. قساوت درمقابل حیوانات دردین اسلام گناه است ودین مقدس اسلام دین علم، دانش وفضیلت وترحم وتفقد است، قران کریم را مشهورترین و بزرگترین دانشمندان غیرمسلمان جهان  کتاب کتاب ها میدانند، در قران ریاکاران، منافق ودشمن خدا ورسول اند. ریاکاری  درسروصورت ولباس به قصد خیانت های اقتصادی واجتماعی دربیت المال مسلمانان حکم قتل رادارد ونفی حقیقت به خاطر مصلحت های سیاسی نفی شخصیت انسان است. ریشهای مصلحتی دردوره کرزی نه به خاطرپیروی ازسنت بلکه بخاطرفریب عوام وترس ازطالبان رانده شده که فتوای کفررابرعلیه عروسک، دست نشانده امریکا صادر نه نمایند مد دولتی گردید،ریش دراسلام سنت است اما فراگرفتن دانش واجب وستون ایمان است. پیامبراکرم «ص» می فرمایند که فضیلت رنگ قلم دانشمندان بالا ترازخون شهیدان است و کسی که دانشمند را حقیرشمرد مرا حقیرشمرده است وهرکسی مرا حقیرشمرد  کافر است .تحقیر  واهانت کرزی به علم ودانش دانشمندان ما را مجبوربه تبعید وفرارگردانید.دانشمندان ما امروز خانه نشین وفراری وجاعلان وجاهلان سروری مینمایند، دیپلماتهای ما به جای معرفی آثارصنایع دستی ونقاشی های مناظرزیبای افغانستان درکشورهای خاریجی  چپن به دیپلماتهای خارجی تحفه میدهندو بخاطرنزدیک شدن به پله های بالاتر قدرت زیبا ترین ارزشهای فرهنگی دفن میگردد،.پیامبراسلام می فرمایند دشمن ترین مردم نزد خداوند کسانی اند که لباسش لباس پیامبران وکردارشان کردارجباران باشد.  قران میگوید مسلمانان برادرهم اند،کرزی باکلاه قره قل وچپن خود مردم افغانستان را که خون وروان وتاریخ مشترک دارندمتفرق گردانید، همه بزبان دادوحدت میزند ودلها متفرق وپراگنده است. ضررکرزی به کمک ملا های خرافات پروروتکه دارن دین فروش ووطن فروش ومردم جاهل به یکتا پرستی بد تر ازداروین است. درسینه کرزی تاهنوزباد شگفت انگیزجاهلیت قرن بیست ویک یعنی جهل پسندی وسفله پروری برای غصب مجدد قدرت می وزد،او باسرقت بیت المال به تطمیع جوانان می پردازد تا غدارانه بابای ملت گردد،ملتی که چنین بابا داشته باشد تنها فرزندان نامشروع ازاو تجلیل وتقدیرخواهند نمود. او به دسیسه سازی های فتنه جویانه و اشاره های پشت پرده  جیفه خوران خودرا برعلیه شخصیت ملی کشور ونواندیشان تحریک می نماید تا امان الله خان غازی را بخاطرنداشتن ریش مرتد اعلام  نمایند. خداوند درسوره ماعون سخن را بایک سوال شروع مینماید.آیا کسی راکه تکذیب دین میکند دیده ای؟ به بطورساده آیا میدانی آدم بی دین کیست؟ خداوند دراین سوره مبارکه متظاهران وریاکاران بدین ودیانت را شدیدا می کوبد کسانیکه ظواهرعبادی دارنداما زره درفکر فقرا ومحرومین نیستند بهره ازدین ندارند. قران کریم ایثار،انسانیت، حریت ونوعدوستی راسرآغاز ومقدمه واجب معرفت ودینداری میداند وکسانیکه با ریاکاری دین را وسیله ای ثروت، قدرت،جاه وجلال و شکم سالاری قرارمیدهند تادرفقرودرد واندوه محرومین افزون طلبی نمایند نشانه ازدین ودینداری درآنها وجود ندارد. ابوجهل ها وابوسفیان های دوران ما فراترازحکم قران  فتوا میدهند، درقران حکمی وجودندارد که کسی به خاطرتراشیدن ریش ازدین اسلام خارج میگردد،فقهای مذاهب اربعه سنی تراشیدن ریش راکراهت میدانند ونه ارتداد.امام محمد غزالی سلطان العلما که ازمتفکرین قرن پنجم  است وبه گفته مولانا عالم عالمان بود درکتاب احیاءعلوم الدین به حال اسلام می نالید وتلاش نمود تااسلام درحال احتضاررا احیا نماید اومیدید که ظاهرشریعت زنده است وحقیقت آن مغفول گردیده است. مامسلمانان عاشق ومفتون پوست قران گردیده ایم ودباره مغزقران کم تر تفکرمینمایم .قران خوان زیاد داریم وقران دان کم است. ستم ما مسلمان درحق کلام الله زیاد تراز دشمنان قران است. آهنگ قران بیشتردرقبرستان ها طنین اندازمی گردد، درحالیکه قران کتاب هدایت است وبرای زندگان نازل گردیده است ونه برای قبرستانها. حاکمان ریاکار وملاهای جیفه خورمخالف حقیقت شریعت اند، آنها میدانند اگر  جامعه به لباس علم،دانش ومنطق که حقیقت شریعت است آراسته گردد بازارهای خرافات پرستی،سفله پروری، قدرت پرستی کرزی ها ووارثین نا مشروع آن  فرومی پاشد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که جهل وفقردوعلت دارد یا حاکمان احمق اند ویا احمق ها حاکم میباشند. درفرهنگ ما علمبرداران علم ومنطق همواره توسط مردم جاهل تکفیر وسنگ سار گردیده اند وبدتراز سنگ سارو تکفیرمجبورگردیده اند تابجای رضای خدا وحقیقت دین به خاطرهمرنگ شدن بانیرنگ های زمانه سازش و سکوت گناه راقبول نمایند. افغانستان و تاجکیستان دوکشورهمسایه است هردو اسیر ودچار دوسرنوشت غم انگیز وننگین که شکل های مختلف وماهیت یکسان دارند گردیده اند، آنهم درقرن بیست ویک که سایر کشور ها دراندیشه دانش هستوی و تسخیرسایراقماراند. درافغانستان گذاشتن ریش جبری  وسایرتظاهرات ننگین بدین علامه تقدس واحترام ومعیار واصل پیشرفت درامور محسوب میگردد ودرتاجیکستان تراشیدن ریش جبری اساس مبارزه باکهنه گرایی وبیشترتصفیه حساب بارقبای سیاسی به شمارمی آید. مردم قلب آسیا یعنی افغانستان وهمسایه آن در سیاه چال های تاریک جاعلان وتحریفگران جیفه خور وحاکمان احمق واحمق های حاکم زندانی گردیده اند. درتاریخ دولت های دیکتاتوری بعضا کارآمد بوده اند که درنتیجه ای توسعه اقتصادی وآگاهی مردم و اصلاحات باعث زوال دیکتاتورها گردیده است. اما افغانستان قلب آسیا دچاربدترین وخطرناک ترین بیماری گردیده است وآن بیماری سقوط اخلاقی است، افغانها درزبان همه داد ازاتحادو وحدت  می زنند ومتاسفانه قلب های متفرق دارند،درتاریخ قلبهای متفرق که ازعلایم ریاکاری ومنافقت است عامل سقوط کشورها گردیده است.

دکتورعلی احمد کریمی تحلیل گرسیاسی دراموربین الملل – مسکو