داستــان پاســـپــورت دزدی کاکای کـــرزی : دکــتــور عـــلــی احـــمــد کـــریــمــی

دکتور  علی  احمد کریمی  سال نواین رستاخیززیبای ودل انگیز طبعیت را به امید پیروزی ملت قهرمان افغانستان برمافیای سفله پرور ظلم وجهل  تبریک  وتهنیت میگویم وآرزوداریم تاکشورازلوث وجود کسانیکه به آبروی افغانستان وسرنوشت مردم مظلوم آن بازی می نماید آزاد گردد.داستان سفیرپاسپورت دزد باید مایه ننگ برای رییس جمهورودرس عبرت به دزدان باشد. آقای رییس جمهور درروزعید برای رفع خستگی شما داستان سفیرپاسپورت دزد را نقل مینمایم. داستان نو درسال نو. بود نبود یک سفیربود، اوعزیزالله کرزی نام داشت.دوبارتقاعدی اوبخاطر کاکای کرزی تمدید گردیده بود و بیشترازچهارسال را بدون زن واولاد درمسکو گذرانید وازهمین سبب بنام بیوه مرددیپلمات مشهورگردیده بود.  دوران سفارت عزیزالله کرزی مملو ازفساد و داستانهای عجیب وغریب است ومن تنها داستان پاسپورت دزدی اورا نقل می نمایم. به پیشنهاد وزارت فرهنگ وحکم رییس جمهوربه صفت اتشه فرهنگی درمسکو مقررگردیدم، اوپیش ازاین مرا می شناخت و درمکتوبی بنام وزیرفرهنگ مرا از شخیصت های برجسته علمی وفرهنگی معرفی نموده بود. تقررمراشایسته وبجا دانست و بعد از تبریکی گفت تا پاسپورت را به کرام الدین مستورقونسل سفارت برای ویزای اقامت وکارت دیپلماسی بدهم.پشت سربه اوامرنمود که پاسپورت راقید نماید وبا این دورویی، دوزبانی ودورنگ نویسی مانع حضوربنده به وظیفه گردید.

عزیزالله کرزی اولین سفیردرتاریخ افغانستان وجهان است که به دزدی پاسپورت سیاسی شهروند خود افتخارنمود.آقای رییس جمهور داستان دزدی پاسپورت را تمام اطرافیان شما درارگ ریاست جمهوری، اداره امورریاست جمهوری،وزارت فرهنگ ، وزارت خارجه ، اتحادیه خبرنگاران ومطبوعات داخلی وخاریجی می دانند، سرپرستهای سفارت که تا هنوز غلامان حلقه بگوش دزد بزرگ اند و امر خلاف قانون حکمت کرزی معین وزارت امورخارجه را به پنهان ساختن رسوایی این دزدی بی سابقه درتاریخ که باید درکتاب رکورد جهانی ثبت گردد اجرامینمایند وبه افتخارمی گویند امر آمرمستقل حشمت کرزی از قانون وحکم ریاست جمهوری برای مابیشتر لازم الجرا است. ازداستان پاسپورت دزدی کرزی مراجع مدنی سازمان ملل درمسکو وخبرنگاران خاریجی نیزمیدانند. اگر صدای قانون، مطبوعات وسازمانهای مدنی حقوق بشربگوش شما نمی رسد جای تعجب نیست  ولی خیانت وزیرفرهنگ که انتخاب شماست وبه محافظه کاری واهانت به فرهنگ شهرت جهانی دارد برای شما باید مایه تعجب باشد اوعمدابا نوشتن پیشنهاد فریبکارانه  پای شما رابه قانون گریزی وبی عدالتی باین حادثه کشانیدتا امضاء شما به پیشنهاد غیرعادلانه وخائنانه او ثبت تاریخ گردد. داستان دزدی پاسپورت را همه میدانند. درتمام کشورها رییس شورای امنیت ازآسیب ناپذیری امنیت داخلی وبین المللی حمایت می نمایند. افسوس وهزارافسوس که آقای حنیف اتمررییس شورای امنیت ملی درپاسپورت دزدی عزیزالله کرزی بادزدان همکار وشریک گردیده است. اودرماه جولای سال 2015 به مسکو آمد ودرملاقاتی که با نخبگان افغانی مقیم روسیه درسفارت مسکو داشت، ازداستان پاسپورت دزدی آگاه گردید، ازاوپرسیدم وقتیکه سفارت پاسپورت سیاسی تبعه خودرا می دزد وبه حکم رییس جمهوربی احترامی وبی اعتنایی میگردد، بکدام رومسوولین بلند پایه دولت باهمتا های خارجی خود درباره احترام به میثاق های بین المللی وهمکاری های دوسویه وبرابر  مذاکره می نمایند. رییس شورای امنیت ملی به حضورافغانها بی احترامی به حکم رییس جمهوررا محکوم و وعده داد که با پاسپورت دزدها ومشارکین ازطریق وزارت خارجه اقدام مینماید. متاسفانه این وعده پرطمطراق که تحت تاثیر نخبگان افغانی قرارگرفته بود یا فراموش آقای اتمرگردید ویا ازباند کرزی ترسید ویا معنای امنیت ملی را که تحقق عدالت ودفاع ازحیثیت هر تبعه  افغانستان درخارج است نمی داند. معلوم گردید آدمهای که تشنه قدرت اند وبه قران وقانون اساسی سوگند یاد می نمایند درواقع دردل قسم خورده اند که باریشهای ظاهرالصلاح به قران وقانون خیانت نمایند. داستان پاسپورت دزدی عزیزالله کرزی وغلامان حلقه بگوش آن درسفارت مسکو مانند مثال مشتی از خرواراست. ا آقای رییس جمهور! راقم این سطور آماده است  ازسخنان خود درهرمرجع قانونی کشور پاسخگوباشد ولی بدبختانه که عزیزالله کرزی پاسپورت دزد نه تنها مانع استحصال وظیفه وزندانی ساختن معاش بنده گردیده وبه پیشنهاد فریبکارانه وزیرفرهنگ وامضای ناعادلانه شما دوربع معاش بنده به نجیب الله  شینواری که به ایاز عزیزالله کرزی مشهوراست داده میشود ومهم ترازهمه که  راه برگشت بوطن را نیز بخاطرنداشتن پاسپورت ناممکن گردانیده است . آقای رییس جمهورتوجه شمارا به پاکسازی مهم ترین نمایندگی سیاسی مادرخارج معطوف میگردانم شما میدانید که روسیه ازبزرگترین ومقتدرترین کشورجهان درخانواده سازمان ملل است و ایجاب سفیرماهروکاردان را مینماید،نگذارید سفارت ازاین بیشتر توسط سرپرستهای بی قریحه که چاپلوسی را دیپلماسی میدانند به آبروریزی کشوروسرنوشت مردم بازی نمایند  ، اما اگر به اعاده پاسپورت من توجه نگردد، آیندگان درباره عزیزالله کرزی اولین سفیر پاسپورت دزد درتاریخ افغانستان وجهان قضاوت خواهند کرد وداستان پاسپورت دزدی عزیزالله کرزی آویزه گوش نسل آینده خواهد گردید وشاید آیندگان افسوس وتعجب نمایند که پدران ما باچه دزدان وحشی وبی وجدان دست بگریبان بوده اند. دکتورعلی احمد کریمی- مسکو