. وعــاقــبــت بــه حـضــور بــهــار پــی بــردیـم : نــادیــا انــجــمــن

Nadia_Anjuman

وعاقبت به حضور بهار پی بردیم

به عطر گمشده روزگار پی بردیم

زمین و هر چه در او است در ستایش ماست

که ما به معنی فرجام کار پی بردیم

بگو به سنگ نیارد دل از زمانه به تنگ

که ما به ارزش آن انتظار پی بردیم

زبسکه شسته باران چشم خویش شدیم

به عمق روشنی چشمه سار پی بردیم

چو در کنار نشستیم و رنگ هم گشتیم

به راز عزت سرخ انار پی بردیم

دگر به صفحه دل جای گرد نیست که ما

به حسن آیینه بی غبار پی بردیم

درخت خاطر ما بیش از این خزان زده نیست

که عاقبت به حضور بهار پی بردیم