مصاحـبـه شـــیـر شــاه ابــوی با محــمـد جــان گــورن -هنـرپـیـشـه ســیـنـمـا٬ تــیــاتــر و تـلــویــزیــون

یادی ازهنرپیشه  معروف افغانستان مـحــمـ-د جــان گــورن!                                                                   هموطنان عزیز وگرامی وبه خصوص سینما گران ارجمند کشور ما افغانستان لطفا توجه نماید به مصاحبه ویژه محترم محمد جان گورن بازیگر موفق سینمای ترکیه  مصاحبه  کننده  محترم : شیرشاه ابوی  

WATCHED

1:38:10