نـالــه شــبـگـیـر : نــوشـتـه نــذیــر ظــفــر

 zafarnazir  

از سر شوریده ی ما عشق دســـــت بردار نیست

داروی دردی محبــــــــت جز وصــــال یار نیست

ناله  ایِ شبگیر ما را نیســــــــــت گــــوش آشنا

غیر زاهد نیمه شــــب یک همــــنوا بیدار نیست

رونــق بازار گـــردون گـــــلرخان باشــــــد مدام

خواندن بلــــــبل برای گل بود ؛ با خــــار نیست

شیخ و ملا عــــیب جویی میکــــنند در شهر ما

همچو ایشان هیچکس در شهر بد کردار نیست

از زبان ما به کــــــــــفر ما قضــــــاوت میکنند

واقف از دلهای ما جز حضــــــرت دادار نیست