گفتــه هــای از نــقـاش جوان افغان ٬ امــان مـجــددی : دال٬ ارک -send by Eric , D Check out this link. About art from Aman Mojadidi

برای  شیندن  لینک ذیل را کاپی و در گوگل  بشنوید.

http://www.vice.com/video/vice-meets-aman-mojadidi