دراین میهن جفا را تازه کردند :نـذیـر ظـفـر

zafarnazir

دراین میهن جفا را تازه کردند

غم و درد و بلا را تازه کردند

بریدند و شکستند و ربودند

جفای نا روا را تازه کردند

به چشمان یتیمان پریشان

سرشک دیده هارا تازه کردند

گذشتند از پکول و از قدیفه

به مود نو قـــبا را تازه کردند

به فکر قصر وشیادی فتادند

در هرکوچه بنا را تازه کردند

نخواندن مکتب وکرسی گرفتند

به هرمنصب خطا را تازه کردند

به قتل یکدیگر خنجر کشیدند

تمام عقده هارا تازه کردند