مصاحبه خانم نومانی asra nomani در باره حقوق زنان دموکرات درممالک اسلامی و ناکامی ووعده های دروغین اوباما وحزب دموکرات امریکا بخاطر از بین نبردن تروریزیم !!!

خانم   Asra Nomani  او در عربستان سعودی  تولد گردیده  دررشته  ژورنالیزم در امریکا تحصیلات  خودرا به پاین رسانید است  مولف  کتاب  درباره  حقوق  زنان  و جوانان میباشد..  مصاحبه  این  خانم را بدقت بشنوید وی باانتقاد  از اوباما رئیس جمهور و پارتی دموکرات امریکا که آغاز گرجنگهای بخاطر از بین  بردن تروریزیم بودند و بنابر منافع سیاسی  شان هیچگونه  اقدام عملی نکردند.