پیام تبریکی ! سایت ماریا دارو بهترین تبریکات وتمنیات نیک خویش را بــه نسبت حلول سال (۱۳۹۶) هجری شمسی و «نوروز باستانی » بحضور مردم نجیب و مظلوم افغانستان و سایر ملل جهان تقدیم میدارد.