به سلسله نشرات گذشته کتاب صوتی در این سایت اکنون شمارا به شیـنـدن بخـش سوم قسمت پنـجـم « از بـلـخ تـا قـونـیـه» بصدای استاد پرتو نادری دعـوت میکنیم