ای که توبسته یی کمر به ستیز کمرت بشکند، زجا برخیز : م- نـسیـم اسیـر

آب ما، آبروی ماست!!
حوادث خونین چاردهه اخیر، ما ودولت های ما را چنان مضمحل وناتوان ساخته است که همسایگان طماع شرق وغرب، علاوه ازجنگ های نیابتی، اکنون درمسایل داخلی وخارجی برای ما حدوحدود تعیین می کنند.تهدید اخیررئیس جمهورایران دراستفاده ازآب های طبیعی دریای هیرمند، مداخله صریح وروشنی است درامورداخلی ما.

درددلیست بهمین مناسبت:
ای که توبسته یی کمر به ستیز
کمرت بشکند، زجا برخیز
ادعا های نا صواب مکن
کاسهء صبرما مکن لبریز


عقل وادراک خود به کارانداز
ترس کن ازجزای رستاخیز
انتقادت بود تمام جفنگ
ادعایت بود جنون آمیز
برکمند سیاست تبعیض
با تکبرهمیزنی مهمیز
خاصه درسرزمین شیردلان
نیستت گرچه هیچ دستاویز
به غروروشرارت«تیمور»
به جنون وقساوت«چنگیز»
ساعد ازآستین برون کردی
بهرآزارما، به جنگ وگریز
پا برون ازگلیم خویش مکن
تا نیفتی به دام قهرآمیز
ای سیاستمدارکج پندار
کاه بی دانه را به هرزه مبیز
مشوازحد اعتدال برون
بکن ازحرف نا روا پرهیز
پردهء اعتبارخویش مدر
آب ما آبروی ماست مریز
ورنه این قوم اگرکنند قیام
نتوان یافت، هیچ راه گریز
م.نسیم«اسیر»۷جولای۱۷م، فرانکفورت