آیا افغانستان هنوز تاوان اشتباهای سیاسی داود خان را می پردازد؟ : پرتو نادری

 آیا افغانستان هنوز تاوان اشتباهای سیاسی داود خان را می پردازد؟ 

آیا رژیم داود خان پلی شد برای تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان؟
ایا پرچمی ها از داود خان به گونه یک افزار برای رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کردند؟
آیا رژیم داود خان یک نظام ایتلافی میان او و پرچمی‌ها بود؟
این پرسش ها و پرسش های دیگری با مهمانان برنامۀ این هفتۀ گفتمان در میان گذاشتم !