در زمینه مهد پیدایش زبان پارسی دری و انتشار آن بکشورهای همسایه از زبان پروفیسور محمد حسین یمین استاد زبان و ادبیات پوهتنون کابل و زبان شناس که در زمینه چندین کتاب تالیف کرده اند٬ میشنویم