مردم افغانستان قتل عام و راکت باریها بر کابل را٬ فراموش نمیکنند. پرتاب کفش توسط سیدعبدالواحد دادشانی فرزند باشهامت افغانـستـان بر روی رهبر حزب اسلامی نمونهء از خـشم مــردم بـوده و ثـبـت تـاريـخ گردید.

  ای کفــش که مــیروی به سـویش  –  ازجانــب من بــخــور به رویش

ویدیو نشان می دهد که یکی از بوت ها دقیقا بر روی آقای حکمتیار اصابت می کند.

Posted by ‎مینه وفا‎ on Friday, September 22, 2017