پـیـام زندگیـسـت : حیـدری وجـودی

شعـر ما، مســـتِ  پیــامِ زندگیــــست

آرزوی صبـــح و شــــامِ زندگیــــست

شعر ما در بــــزمِ سر مســـتانِ عشق

بـــادهء بیــــــرنگِ جـــــامِ زندگیست

شعـــر ما شیــــرازهء احســـــاسِ ما

نبــــضِ بیــــــدار نــــــظامِ زندگیست

شعـــرِ ما فریـــادِ جــانِ روشن است

طایـــرِ بــــالا خــــرامِ زنـــــدگیست

شعـــر مـــا شــــــورِ درای کاروان

نعـــرهء شـــــادِ مقـــــــامِ زندگیسـت

شعـر ما در سینـهء بحــــرِ وجـــــود

گوهـــرِ مهـــــتاب فــــامِ زندگیــست

شعــر ما شمـشیر جوهــــــر دار ما

ســـال ها زیــــبِ نــــــیامِ زندگیست

از خــودی ته دار و جان افـــزا بود

شعـــر مـا رمـــزِ دوامِ زندگیــــست

شعــــر ما آیینـــــهء اندیشــــــه ها

جلــــوه هـــای التـــــزامِ زندگیست

شعر ما گُل هـای الفـــت در بغـــل

انبســـاط و ایتســــــــامِ زندگیســت

چـــون شـــرابِ پیرِ شعــرِ نابِ ما

گرمیــــــی نغــــزِ کلامِ زندگیــست

شعـــرِ ما آوای دل هــــای صـــفا

نغمهء صلـــح و مـــرامِ زندگیست

شعــر ما و عشــــقِ بی فرجامِ ما

داســـــتانِ نا تمـــــــامِ زندگیـست