شـعـر حضرت مولانای بلخی

عاقبت خاک شود حسن جمال من وتو
خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو

قرعه امروز به نام من و فردا دگری است
میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو

مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی
گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو

هرمرد شتربان اویس قرنی نیست
هر شیشهء گلرنگ عقیق یمنی نیست

هرسنگ و گلی گوهرنایاب نگردد
هر احمدومحمود رسول مدنی نیست

برمرده دلان پند مده خویش میازار
زیراکه ابوجهل مسلمان شدنی نیست

جایی که برادر به برادر نکند رحم
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست