دردا كه جهان ديد و تمسخر زد و خـنديد : حیـدری وجـودی

                     كس نيست كه نشنود فغان من و دريا                            هر شام و سحر ، اشك روان من و دريا

دردا كه جهان ديد و تمسخر زد و خنديد
بر درد نهان دل و جان من و دريا

با اين همه فرياد رفيقئ به جز از عشق
اگه نشد از شور و فغان من و دريا

هرچند كه دارد گذرئ در دل شب ها
مهتاب نديده است جهان من و دريا

در جنگل انبوه توان ديد و توان خواند
با چشم دگر نام و نشان من و دريا