غزنه : سید همایون شاه (عالمی)

تصــــــویر ادب دارد خطّ و قلـــم غزنه

گیتی شده نورانی از جـــــــــام جم غزنه

محمود به صــــیقل زد هم تیغ و قلم هردو

تاریخ رقـــم خورده بین از رقـــــم غزنه

هم مهــــد ادب بوده هم مکــتب عـــرفانی

جاوید همــــی باید فــــرّ و حَــــشَم غزنه

بر دیده نشــــانیده اهــــل هـــنر و فــن را

در عــــدل نوا دارد بانگ حَکَـــم غــزنه

نآید به حســـــــاب آنگه تعداد ســـخندانان

شهکــــــــار ســـــتانیده وزن درم غزنه

آن شمع دقـیقی را فـــردوسی به مهر آرد

آن شمع دقـیقی را فـــردوسی به مهر آرد

خفته است بزرگــــــانی در هر قدم غزنه

آن خطــــــــۀ تاریخی باز آمده عنوان شد

اغیار همـــــــی نازد در بیش و کم غزنه

بهلول چه خواهد گفت گر زنده شود آری

مغرض به چه آورده فکـری به غم غزنه

مسعـــود چو بر خیزد گــــردن بزند آنرا

کامـــــــــروز برآورده بیع و سَلَم غزنه

آن کــــــشور محمــودی معراج تمـدن بُد

آن درّ دری بودی زیبا صــــــــنم غزنه

بیگـانه مسازیدش آن صفـــــحۀ تابان را

بیرون بزنید آخـــر دســـت ستم غــــزنه

تا باد (همــــــایون) بادباد آن مأمن تاریخی

اغــــــــیار نمی باید پا در حرم غــــزنه

سید همایون شاه (عالمی)

۲۰می  ۲۰۱۲ م

کارولینای شمالی

ایالات متحده امریکا