اسلام آباد در تلاش راه اندازی توطهٔ برضد صلح افغانستان : مـهـرالـدیـن مشـیـد

پس از آن که حکومت افغانستان انعطاف پذیر طرح صلح را برای طالبان پیشکش کرد و تمامی بهانه های طالبان را از سرچشمه مسدود کرد. این طرح آتش به جان زمامداران اسلام آباد زد و برای خنثا سازی آن تلاش های گوناگون را به راه افگندند. پس از این طرح مشاور امنیت ملی پاکستان وارد کابل شد و مانند گذشته خواست تا با قول و قرار های کاذبانه به قول معروف سر رهبران حکومت افغانستان مانند گذشته کلاه بگذارد. وعده های میان تهی او برای کابل آنقدر جالب واقع شد که رئیس جمهور کشوربا اشتیاق تمام از نخست وزیر پاکستان دعوت به عمل آورد تا روی طرح صلح بیشتر صحبت شود و ممکن این طرح بتواند، فاصله میان کابل و اسلام آباد را کوتاه کند و اما با رفتن مشاور امنیت ملی پاکستان به اسلام آباد نه تنها اسلام آباد جرات اعلام پشتیبانی از صلح افغانستان را نمود و نخست وزیر آن به دعوت رئیس جمهور کشور پاسخ مثبت نگفت؛ بلکه با شیوه های مرموز در صدد خنثا سازی طرح صلح افغانستان شد. چنانکه پس از بازگشت مشاور امنیت ملی پاکستان، نخست وزیر این کشور بجای لبیک گفتن به دعوت کابل، برعکس عازم واشنگتن شد و خواست با این حرکت کاذبانۀ سیاسی افکار امریکاییان و بویژه رئیس جمهور آن را بیشتر به فریب بکشاند تا بدین وسیله از فشار های در حال اجرا بر اسلام آباد کم کند.
خوش بختانه حکومت افغانستان یه زودی دریافت که زمامداران اسلام آباد هنوز از اسارت تصمیم های خطرناک نظامیان این کشور بیرون نشده اند وهنوز هم درصدد راه اندازی توطیه برضد افغانستان اند. از این رو کابل به سرعت وارد بازی سیاسی شد و برای خنثا کردن توطیۀ اسلام آباد که همانا ناکام کردن صلح افغانستان است، به زودی دست به کار شد.
پس از آن که کابل از تلاش های منطقه یی برای صلح افغانستان ناامید شد و با رفتن روسیه و چین و ایران در دام فریب پاکستان، اجماع منطقه یی برای مبارزه با تروریزم آسیب دید. کابل در تلاش جلب افکار جهانی شد و خواست تا اجماعی جهانی برای مبارزه با ترویزم را به گونۀ دیگری تقویت کند. مشاور امنیت ملی در همین راستا عازم اروپا شد و با مقام های آلمانی گفت و گو کرد و در این این گفت و گو ها موضوع تقویت و تجهیز نیرو های امنیتی کشور را با مقام های آلمانی در میان گذاشت و هم پیام جدید صلح افغانستان را به گوش مقام های آلمانی رساند و درضمن از سیاست های فریب آلود پاکستان برضد افغانستان پرده برداشت.
هدف از این سفر توجۀ آلمان به افزایش فشاربر پاکستان و خنثا کردن برنامه های اسلام آباد برضد صلح افغانستان بود. مقام های آلمانی با تایید و تاکید کمک و افزایش نیرو ها به افغانستان، موقف شان را در برابر مبارزه با تروریزم تزلزل ناپذیر اعلام کردند. آقای اتمر پس از دریافت پیام امیدوار کننده از حکومت و مردم آلمان عازم امریکا شد تا جزییات صلح را به گوش مقام ها در واشنگتن برساند و هم مکر وفریب اسلام آباد را افشا کند. پیش از ورود آقای اتمر به واشنگتن، مشاورامنیت ملی پاکستان به کابل آمده بود و نخست وزیر پاکستان جهت اغوای افکار ترامپ عازم واشنگتن شده بود که به زودی آشکار شد که هدف از سفر هردو مقام پاکستانی بجای کمک به صلح افغانستان، برعکس تخریب طرح جدید صلح کابل بود.
از لحن تند صحبت های آقای اتمردر انستیتیوت آزادی امریکا معلوم شد که روی حرف او متوجه پاکستان است و هم خواست پیام حکومت افغانستان را بدین وسیله به گوش مردم امریکا و جهانیان برساند. چنانکه وی یه صراحت گفت که اجماع مبارزه با تروریزم شکسته شده و کشور های روسیه و پاکستان تروریستان را تجهیز و تمویل می کنند و کشور های چین و ایران با طالبان همدردی و رابطه دارند و در ضمن از پاکستان به صراحت یاد کرد که بر رغم اظهارات خوش بینانۀ مقام های امریکایی هنوز در سیاست های اسلام آباد پس از اعلام استراتیژی جدید امریکا، اندک ترین تغییری رونما نشده است و برعکس جنگ در افغانستان تشدید یافته است و در ضمن گروه های تروریستی زیادی را پاکستان وارد افغانستان کرده است.
وی از گروه هایی چون تحریک اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه، لشکر جنگوی، سپاۀ صحابه و گروه های دیگر نام گرفت که از سوی اسلام آباد زیر نام داعش تجهیزو تمویل می شوند. وی تاکید کرد که هنوز اسلام آباد در صدد بهانه است و با عنوان کردن تروریست خوب و تروریست بد می خواهد جنگ درافغانستان را دامن بزند تا به اهداف خصمانۀ خود برضد هندوستان نایل آید.
هدف اصلی سفر آقای اتمر به واشنگتن را جلب بیشتر امریکا برای کوبیدن پاکستان است. وی می خواهد به مقام های کاخ سفید بفهماند که عامل اصلی شکست امریکا و دوامدار شدن مبارزه با تروریزم پاکستان است و تا زمانی که لانه های تروریستی در خاک پاکستان نابود نشود ورهبران طالبان بازداشت نشوند، صلح در افغانستان ناممکن و خطر تروریزم از بین رفتنی نیست. آقای اتمر دراین سفر تلاش می کند تا جلو تخریب پاکستان را برای ناکام شدن صلح افغانستان بگیرد؛ زیرا پاکستان تلاش های وسیعی را برای ناکام کردن روند صلح افغانستان به راه افگنده است.
حال به کابل است تا چگونه می تواند، امریکا را باورمند بر افزایش فشار بر پاکستان نماید و بدون تردید کابل نیاز به ابتکار جدی سیاسی برای تغییر اساسی در سیاست خارجی اش برضد پاکستان و حامیان آن در منطقه دارد تا بتواند، هرچه زودتر اسلام آباد را لگام بزند. گفتنی است که سفر اتمر به واشنگتن در آستانۀ برگزاری نشست جهانی ازبکستان انجام شده است تا جلو تخریب اسلام آباد در این نشست گرفته شود و این نشست با قوت برگزار شود؛ زیرا هدف این نشست دور کردن موانع از فراراۀ صلح افغانستان خوانده شده است که تصمیم واشنگتن برضد پاکستان نقش تعیین کننده را در این نشست دارد. بدون تردید این نشست زمانی نتیجه می دهد که فشار بر پاکستان افزایش یابد و تا وادار به آوردن طالبان به میز گفت و گو شود؛ اما گمانه زنی هایی وجود دارد که صلح افغانستان را در شاخ “آهوی ختن” تلقی می کنند؛ زیرا که در گذشته ها روند صلح افغانستان به گونه های مختلفی تخریب شده است و هر از گاهی که طالبان برای گفت و گوها با کابل آماده می شوند، به گونۀ مرموز کشته می شوند. این پرسش هایی است که در یک مقالۀ واشنگتن پوست (*)زیر عنوان ” رهبر طالبان در فروشگای در دوبی ….” به نشر رسیده است و در آن مطرح شده است که چگونه یک رهبر طالبان هنگام بازگشت از دوبی به ایران واز ایران به پاکستان در سرحد میان دو کشور به قتل می رسد که برای گفت و گو دردوبی حاضر می شود تا به جنگ هفده سالۀ ا فغانستان پایان بدهد؛ مان اصل پرسش این است که چگونه این حرف ها زمانی به نشر می رسند که گفت و گو های صلح در حال جان گرفتن است و برای آغاز آن امیدواری هایی وجود دارد و تلاش ها برای آن شدت یافته است.

*- https://www.washingtonpost.com/world/national-security/a-dubai-shopping-trip-and-a-missed-chance-to-capture-the-head-of-the-taliban/2018/03/24/0137dd66-2ba0-11e8-8ad6-fbc50284fce8_story.html?utm_term=.2f937ece8108
ف