شناسنامه هاي خونين- انتخابات در افغانستان باخون مردم بیگناه رقم خورد.

امروز تروريستان بر يك مركز توزيع شناسنامه در دشت برچي/ كابل حمله كردند ودر نتيجه بيشتر از صد نفر شهيد و زخمي داشت.

مــا به  صلح  نیاز دارم