دانشمند محترم دکتور مـحـمـد سـرور مـولائـی با لطف بیکران فهرست موضوعی و تفصیلی جلد دوم کتاب افغانستان در میسر تاریخ اثر شادروان میرغلام محمد غبار را ترتیب و جهت استفاده هموطنان فرستاده اند.

فهرست کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم by mariadaro on Scribd