مجموعۀ کرونولوژی یاثبت مرتب وقایع تاریخی ملت ومملکت افغانستان گردآورنده٬ الحاج محمدعظیم امینی : از نگاه پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

 حدود سه هفته قبل  سه کتاب مفصل ثبت مرتب و پی درپی تاریخی وقایع پر نشیب و فراز و بوقلمون ملت ومملکت افغانستان که با کوشش شگوفان و زحمات فراوان جناب الحاج محمدعظیم امینی، درکابل توسط مطبعۀ عازم بچاپ رسیده است، ازدست مدیر مدبر جریدۀ مردمی امید کوشان عزیز بدستم رسیدکه هفتصد و نود ونُه صفحه را با ارائه بعضی عکس هاو اسنادمعتبر دربر میگیرد و توسط واقعه نگار وپژوهشگرپرکار گرامی آقای امینی به نشررسیده است. اینک عناوین هرسه مجموعۀ پراستفاده رابه شما تقدیم می دارم :

کتاب اول : دولتمردان افغانستان در حدودصدسال اخیر، اززمان استقلال افغانستان تاامروز، یعنی 1919م تا2015 م .

کتاب دوم: وقایع مهم افغانستان درچهل سال سلطنت محمدظاهرشاه، یعنی از 1933 تا1973 م .

کتاب سوم: روزشماری جنگ های داخلی (تحمیلی) ازظهورتا زوال طالبان، یعنی از1994 تا 2001 م .

ناگفته نماندکه دوست وهمصنفی عزیزوگرامی ام داکترروان فرهادی درارائۀ مشوره هاو بازنگری کتابها کمک شایانی نموده اند. مولف ژرفنگر ومتجسس رویدادهای تاریخی افغانستان، آقای امینی درپیشگفتارخود زیر عنوان مطالبی با خواننده، چنین نوشته است:

« شادکردن قلبی بایک عمل نیک، بهتر ازهزاران سراست که به نیایش خم شده باشد.» (گاندی)

جنگ قدرت میان احزاب اسلامی، طالبان وگروههای ایدیولوژیک (از ظهور تا زوال طالبان)

فرزندان صادق، راستکار، خدمتگذار، تحصیل یافته ونیک اندیش بهترین ایام زندگی خودرا درراه خدمت به وطن، به همنوعان، خدمت به جامعه و آبادانی کشورخودسپری میکنند تانام نیک ازخودبجا بگذارند، نه ویرانی، قتل، غارت،خدمت به دشمن و جاسوسی به بیگانگان.

بعضی تنظیم های جهادی وگروه طالبان طی سالهای1994 تا2001بوسیلۀ سلاح بریکدیگرحمله میکردند وهمه روزه درجنگ بودند ودراین جنگ تصاحب قدرت میان احزاب اسلامی، طالبان وگروههای دارای ایدیولوژیهای مختلف آنها بدنبال برتری جویی بریکدیگربودند. همه روزه شاهدقتل وکشتار هموطنان خودبودیم، آنها دراندیشۀ اعمارجامعه وخدمت به هموطنان خود نبودند وهمیشه راه حل رادرجنگ قدرت طلبی وکشتن طرف مقابل ومردمان بیگناه با بدگویی میجستند… که متاسفانه خارجی هاحامی آنهاشناخته میشدند.

شنیدن قصه هایی اززبان هریک ازهموطنان مادلخراش است، امااکثرهم وطنان مالب نمی گشایند زیرامیدانندکه گوش شنوایی وجودندارد تاجریان زندگی خود دردوران جنگ وخطاهای افرادی بنام مجاهدوطالب رابازگوکنند و انتقام خون وابستگان شان گرفته شود.

درکشورعزیزمابه هرنام وعنوان ازجانب سلاح بدستان جنایت، خیانت، غارت اموال ودیگر اعمالی که قلم ازذکرش عاجزاست، صورت میگرفت. در آن سالها یکی بنام دولت اسلامی خودرامستحق حفظ قدرت ودوام حاکمیت میدانست، بالمقابل گروه دیگربنام حزب اسلامی خواهان گرفتن امتیازبیشتر ازآنچه بودکه سران تنظیم هادرمکۀ مکرمه بایکدیگر برسرآنهابه توافق رسیده بودند وطالبان بعدازظهورشان خواهان تسخیرتمام افغانستان بودندتامفکورۀ خودبنام شریعت اسلامی رابالای اتباع کشورتطبیق نمایند. هریک آنهاطوری که ازبیانات شان شنیده میشد، خواهان حذف جانب مقابل بودند، درحالیکه بایدمطابق آیات قرآنکریم واحادیث نبوی(ص) بامذاکره برای حل اختلاف شان راه حل جسته وملت راازبدبختی نجات میدادند.

امیدهای مردم کشورماهمه روزه بامشاهدۀ راکت پراگنی، جنگ وشنیدن اخبار وگزارشات جنگ ازرادیوهای داخلی وخارجی به یأس وناامید مبدل می شد. مردم انتظارزندگی باامن راداشتند، ولی متاسفانه نه تنهااین آرزوی شان بر آورده نمیشد بلکه همه روزه شاهدقتل افرادبیگناه، بی بندوباری، فساداخلاق و غیره اعمال ناشایسته ونامسلمانی بعضی ازین افراد نادان وجاهل وجنایتکار سلاح بدست بودند زیرازهرطرف صدای فیرمرمی، راکت وبمباردطیارات شنیده میشد

ملت ازجنگ تباهکن وبی معنی بین رهبران مجاهدین که طی سالیان گذشته ادامه داشت واکنون ازجانب دولت باطالبان وگروه آدمکش دیگربنام داعش ادامه دارد، خسته شده آرزو مینمایندکه آنها بیشترازین به هدایت باداران خارجی خود وبه نفع استخبارات بیگانه مرتکب قتل هموطنان ما نشوند… من که اخبارجنگ را روزانه یادداشت نموده ام، اینک خدمت هموطنان عزیزخویش تقدیم میدارم تاحداقل تاریخ حوادث واتفاقات کشور راداشته باشند. باعرض حرمت الحاج محمدعظیم امینی، 4جولای2016م

جهت آشنایی به سبک وروش تحریر کرونولوژی مولق گرامی آقای امینی، یک صفحه ازفهرست (کتاب دولتمردان افغانستان) رابه شمابطور نمونه ارائه می دهم :

تذکر گردآورنده ص1- صدراعظم های افغانستان ص2- دوران صدارت سیدنورمحمدشاه، سردار نصرالله خان، عبدالقدوس خان ص3- الف: کابینۀ امان الله خان متشکل از9 وزیر(دورۀ زمامداری از21فبروری1919 الی…)ص4 ب: امیر حبیب الله کلکانی (دورۀ زعامت 18 جنوری1929تا اکتوبر1929)ص4- ج: محمدنادرخان پادشاه افغانستان(از15 اکتوبر1929تا8 نومبر1933)ص5 – د: محمدظاهرشاه (از8 نومبر1933تا 24اگست1973)ص6-…1:محمدهاشم خان صدراعظم (از14جنوری1929 تامی 1946) ص6… وصدها عنوان دیگر.

درپایان این معرفی مختصر به آرزوی صحت وسعادت جناب الحاج محمد عظیم امینی، متن صفحۀ اخیر یکی ازسه کتابش رابه شماارائه میدهم :

« ازآنجاکه برای مدت طولانی در روزنامۀ هیواد، روزنامۀ کاروان (بعدها ماهنامه)، ومدیریت خبرهای رادیوافغانستان همکاربودم، علاقمند جمع آوری خبرهاشده وخلاصۀ خبرها ازآغازجنوری1994تااخیردسمبرسال 2001(ازظهور تا زوال طالبان)، جنگهای ذات البینی مجاهدین وجنگها باطالبان درکابل و ولایات کشوروبعضی واقعات جهانی را یادداشت نموده ام که بیشترازرادیو های افغانستان، بی بی سی، صدای امریکا، رادیوایران، رادیوچهارآسیاب (گلبدین حکمتیار)، صدای آلمان وغیره شنیده ام، واکنون این اخباررا و هم برخی را از کرونولوژی1997 که ازطرف سفارت افغانستان درهند درماهنامۀ میزان به نشررسیده بود، توسط کمپیوترجمعبندی کرده، خدمت هموطنان عزیزتقدیم میدارم. این مجموعه بیشتراخبارروزانۀ جنگهادردوران حکومت استادبرهان الدین ربانی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان وصدارت گلبدین حکمتیار وبعدازظهورتازوال طالبان درکشوراست، که به اثر رهنمایی های جناب محترم دانشمندگرانقدر داکترروان فرهادی جمع آوری شده است.

امیدوارم دوستانی که بعضی ازین حادثات رابیاد آورند، باتذکرنظریات شان یادداشتهایم را اصلاح وبه ایمیل  برایم بنویسند. ممکن بعضی اشتباه در درج تاریخ یامحل حادثه رخ داده باشدکه ازقبل معذرت میخواهم. همچنان دو مطلب دیگریکی بنام (دولتمردان افغانستان درحدود صدسال اخیر) ودیگربنام (وقایع مهم افغانستان درچهل سال سلطنت محمدظاهرشاه) آماده شده است