مکتب عرفانی نجم العرفا که با نور حق پیوسته درساحه معرفت و دانش نور افگنی میکند٬ بخود می بالم که چند صبائی در محیط کتابخانه عامه کابل در سایهء این ابرمرد خرد٬ سپری کرده ام. به پاس آن ایام فرض میدانم تا نشرات این هفته را به حضرت نجم العرفا تخصیص بدهم. هشادمین سالروز تولد شما ای پدر معنوی فرهنگ والای افغانستان مبارک باد! با حرمت بی پایان : ماریا دارو