لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه! پاسخم بر کسانیست که چرا بمرگ یما جان سیاوش همه اشک میریزند. بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخم به بعضی از آن اشخاصی مسلمانی که نوشته اند، چرا به درد  از دست دادن برادر خوب مان یما جان سیاوش همه اشک میریزند. 

وقتی که خداوند ج فرموده است که دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. 

پس ما چطور میتوانیم که خدای نا خواسته آنرا غلط ثابت سازیم؟ 

او تعالی خوداش میپرسد که «أم هل تستوي الظلمات والنور؟»  آیا تاریکی با روشنی با هم یکسان اند؟ پس جواب آشکارا است که نخیر نیست. 

برادر خوب مان یمای سیاوش یک روشنی بود! همه زندگی های یکسان حایز اهمیت بوده و مهم است، اما همه انسان ها یکسان نیستند. یک فرق نهایت عظیم بین جسم زنده و جسم مرده وجود دارد.

یک فرق بزرگ در نابودی یک جسم زنده با جسم مردۀ متحرک یعنی یک شخصی که در حیات خود مردن را انتخاب نموده، وجود دارد. 

یک فرق عظیم در بین انجام کار های خیر و انجام کار های شر وجود دارد. 

یک فرق نهایت بزرگ در بین اشخاصی که به خیر خود و خیر بهبودی جامعه خویش زیاد تلاش نموده و زیاد زحمت میکشند و از آن سبب برای خود ومملکت خویش نام نیک کمایی مینمایند و برخلاف اشخاصی که غارت، اختطاف نموده و دیگران را نابود میسازند، وجود دارد.  

لطفاً قبول کنید، با وجودی که روز و شب دارای ساعات مساوی اند، اما باز هم در میان شان فرق بزرگ وجود دارد. شب تاریک بوده و روز روشن است. 

شهید یما سیاوش همچنان در دوران حیاتش بسیار زیاد به نفع جامعه خویش کار کرد، صدای عدالت و راستی را به قیمت جان خویش فریاد زده و به گوش جهانیان رساند.  از اینرو وی در دوران حیاتش خود را زندۀ جاوید ساخته بود. 

اشخاصی به سنین مختلف اعم از پیرو جوان همه به وی گوش میدادند. 

بسیاری از اطفال، نوجوانان و بزرگان مقلد گفتار، کردار و طرز لباس پوشیدن وی شده بودند. 

یما سیاوش برای بسیاری ها یک امید و الگوی خوب شده بود. 

ختم این زندگی با ارزش در حقیقت ختم بسیاری از آرزو ها، خواب ها و روزنه های امید است!

 لطفاً بدانید که چرا والدین تان برای شما میگویند که برای خود، خانواده و کشور تان نام نیک کمایی کنید.  بخاطری که اگر خدای ناخواسته کدام اتفاقی بیافتد در آنصورت شما هرگز نمیمیرید. فامیل، دوستان و حتی جهان بشریت نبود تان را جداً احساس کرده و یاد تان را گرامی میدارند. 

از همین لحاظ حالا تمام افغان های معزز درد فراق و از دست دادن این برادر عزیز و گرامی خویش را عمیقا احساس نموده، غم شریک خانوادۀ نجیب شان شده و هر یک  فریاد ها و صدا های خویش را به انواع مختلف به گوش جهانیان و بشر دوستان میرسانند. 

با ابراز تسلیت و همدردی،

الهه احرار

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.