تخریب سينماي پارك: شعر از نذیر ظفر

نذیر ظفر

سينما سينه نما نيست خرابش نكنيد

مسكن قتل و جفا نيست خرابش نكنيد

است تعمير پر اوازه فر هنگ وطن

خانه كفر و دغا نيست خرابش نكنيد

همتي بهر خراب كردن اشرار كنيد

سر گنديده شانرا به سر داركنيد 

طالبان را ز وطن محو  كنيد با داعش

حلقه بر گردن شان پارچه دستار كنيد