خصم وطن : محمد اسحاق ثنا

چند ای خصم بسوزد وطن از بیدادت

شرم بادا به تو از این همه استبدادت

اشک و آه پدر و مادر اولاد وطن

عاقبت سیل شود تا بکند بنیادت

دشمن یک روز ز میدان نبرد بگریزی

کفش و دستار تو در صحنه رود از یادت

بجز از ریختن خون جوانان وطن

غیر ازین خصم دگر یاد نداد استادت؟

تا زمین است و زمان است و همین لیل و نهار

لحظه ی دشمن مکار نبینم شادت

نونهالان وطن ای ثمر باغ امید

دور ز آسیب زمان باد قد شمشادت