تحولات امریکا فرصت طلایی برای طالبان است ! دکتور علی احمدکریمی

  مسله  افغانستان از چالشهای مهم روبروی دولت جدید امریکا با طالبان و کشورهای منطقه است . بایدن در روز های اول کار خودبه نیرو های امنیتی دستور داده است تا از دادن پول توسط مسکو به طالبان برای کشتن نیروهای امریکا در افغانستان تحقیق گردد. وزرای کلیدی دولت جدید خروج بدون مسئولیت را از افغانستان  خطر به منافع درازمدت امریکا در منطقه می دانند.آنتونی بلینکی نامزد وزیر خارجه در موقع اخذ اعتماد درمجلس سنای آمریکا اذعان نمود که تاهنوز درباره توافقنامه دولت ترامپ با طالبان دسترسی نداشته است و خواهان ارزیابی دقیق این توافقنامه که ضمائن پنهان ومحرمانه دارد گردید. دولت جدید خروج نیروهای امریکا را مشروط به آن می دانند تا امریکا در صورت لزوم ظرفیت آن را داشته باشد از بازگشت تروریسم جلوگیری نماید، دموکرات‌های  امریکا  حفظ آزادیهای مدنی وحقوق زنان را از  از دست آورد های مهم بیست سال جنگ در افغانستان  می دانند.

طالبان که به پیروزی ترامپ امیدوار بودند از پیروزی دموکراتها و ‌بازنگری توافقنامه صلح نگرانی دارند.مردم و نیروهای سیاسی در افغانستان امضای این قرارداد را مورد انتقاد قراردادند که  در امضای این توافقنامه با دادن امتیازات زیاد به طالبان از روند دستیابی صلح عادلانه و قابل پذیرش مطابق اراده اکثریت چشم پوشی گردیده است . بازنگری در توافقنامه صلح بیانگر استراتژی جدید است که امریکا دولتی رابه نام امارات به رسمیت نه خواهد شناخت ،دولت جدید امریکا به صداقت وعده های طالبان  که خشونت وافراطگرایی ها گذشته را تکرار نه خواهند کرد تردید دارند ، استراتژی جدید امریکا نفی سیاستهای تحمیلگرانه  و زورگویانه ترامپ و دادن امتیازات یک جانبه به طالبان است . بدون تردید با بازنگری موافقتنامه صلح با طالبان معجزه ناگهانی رخ نه خواهد داد .

اما استراتژی جدید شانس و فرصت طلایی برای طالبان است تا بدون استفاده از خشونت  به خاطر صلح در حیات سیاسی افغانستان برگردند . از جانب دیگر سیاست های تهاجم گرانه و استفاده از زور امریکا تاهنوز به برقراری صلح کمک نه نموده است تا زمانیکه دستهای حامیان مالی و فکری افراطگرایی در امور افغانستان قطع نگردد. پاکستان وسایر کشور های منطقه مهم ترین عامل تشویق تروریسم و جنگ در افغانستان بوده است . امریکا درگذشته به جای جنگ به حامیان مالی و فکری تروریسم با مردم افغانستان جنگیده است و مردم ما قربانی تروریسم گردیده است وتا زمانیکه امریکا از نفوذ وقدرت خود در مقابل پاکستان استفاده نه نماید خطر جدید به استراتژی ودکترین لیبرال دموکراتهای امریکا خواهد بود. اگرپاکستان مانند سابق با حمایت از طالبان  در امور افغانستان مداخله نماید جنگ ادامه خواهد یافت.ادامه حمایت پاکستان از طالبان امریکا را به چالشهای بدتر ازبیست سال گذشته در منطقه روبرو خواهد گردانید وحتی باعث تشدید بحران های تفرقه جویانه میان لیبرال دموکراتها و محافظه کاران  در داخل امریکا خواهد گردید. امریکا می‌داند که در زمان ترامپ سطح روابط امریکا باکشور های منطقه به ویژه روسیه،چین وایران تیره ترگردیده است .

،وزیر دفاع جدید بایدن روسیه را تهدید واقعی وهدفمند و چین را تهدید بالنده در آینده برای امریکا می داند. روسیه وچین که پیرامون مسله افغانستان اتفاق نظر دارند به صداقت سیاست دوگانه  امریکا در جنگ باتروریسم اعتماد نه دارند و روسیه ازمنافع خود دراین منطقه حساس ازسیاست تهاجمی ونه دفاعی استفاده خواهد نمود.استراتژی جدید امریکا را بایدن مبارزه باتروریسم،خشونت و دفاع از آزادی های مدنی و کرامت های انسانی اعلام نمود و امریکا بدون فشار به پاکستان نه خواهد توانست طالبان راقانع بگرداند تا از لجاجت های زورگویانه و تمدن ستیزانه خود داری ورزند.

طالبان  تصور نه نمایند که دنیا به آهنگ های کهنه پرستانه آنان خواهد رقصید و باید از این فرصت طلایی به خاطر استقرار صلح پایدار از خشونت دست بردارند وبه خاطر صلح و ایجاد تامین شرایط  زندگی و کار صلح آمیز دین تاریخی خودرا ادا نمایند و در غیر آن ادامه خشونت انها بهانه و دلیل برای ادامه حضور طولانی بیگانگان در افغانستان خواهد بود. 
دکتور علی احمد کریمی امریکا