اولين سراج الاخبار افغانستان : میرعبدالواحد سادات

امروز  ( ٢٢ ) جدى مصادف به نشر اولين سراج الاخبار است كه در ( ۱۲ ) جنوری ، سال  ( ١٩٠٥ م ) در ( ٣٦ ) صفحه بنشر رسيد .  مسؤليت اين نشريه را مولوى عبدالروف خان كندهارى متخلص به « خاكى » ، سر مدرس ، مدرسه شاهى ( درسگاه علوم دينى در مسجد چوب فروشى كابل ) به عهده داشت و معاون ايشان مولوى نجف على از استادان دارالعلوم حبيبيه ( ليسه عالى حبيبيه ) بود . 

اين نشريه  ، چنانچه علامه عبدالحى حبيبى در كتاب جنبش مشروطيت در افغانستان توضيح ميدهد ، به ابتكار روشنفكران و دانشمندان مدرسه شاهى و دارالعلوم حبيبيه ، به امير حبيب اله پيشنهاد نمودند ، تا : 

 « تا انجمنى از دانشمندان افغانى بوجود ايد ، تا يك جريده پانزده روزه را بنام سراج الاخبار افغانستان در كابل نشر نمايند » ( بنقل از صفحه شش همان كتاب ) 

و اما نشر ان به مزاق استعمار و أعيان دربار خوش نخورد و « سر پنجه استعمار گلوى انرا گرفت و  « توقيف » گرديد . 

مولوى عبدالروف از رهبران فكرى مشروطيت اول ، پسر مولوى عبدالرحيم كاكر قندهارى است كه در خرقه مبارك ، بدست شخص امير عبدالرحمن بقتل رسيد و فرزندان ايشان نيز در مشروطيت دوم و نهضت امانى سهم برجسته داشتند و چنانچه پسر دوم شان ، مولوى عبدالواسع قندهارى از علماى بزرگ روشن ضمير و مدافع حاكميت و سيادت قانون و مولف اولين قانون جزايى كشور « تمسك القضات المانيه » است كه بحيث « پدر تقنين شناخته شده و توسط حبيب اله كلكانى اعدام گرديد . 

مولوى « خاكى » فقيد در لسانهاى عربى ، درى و پشتو تأليفات زياد دارد و شاعر ذوالسانين بوده است و منحيث حسن ختام ، اين ياداشت را بخشنودى روان ان ازاديخواه بزرگ و همرزمان شان ، دو بيت از اشعارشانرا با دوستان شريك مينمايم  : 

افغان اگر نظر فگند بر صلاح خويش 

اول ببايدش كه بگيرد سلاح خويش 

گر اصلاح وى ، طلب عيش و عشرتست 

فرض است انكه محو كند اصطلاح خويش 

با حرمت میر عبدالوحد سادات.

.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.