دلسردی امریکابه طالبان وآینده صلح در افغانستان ! : دکتور علی احمد کریمی

دولت جدید امریکا به جای سیاست های حداکثری فشار رئیس جمهور سابق از فشار های هوشمندانه برای دستیابی به صلح و خروج “مسئولانه ” سربازان امریکا استفاده خواهد کرد. اما بیم آن می‌رود که استراتژی هوشمندانه جدید امریکا اینده مذاکرات صلح رامیان طالبان و ارگ به مشکلات تازه مواجه خواهد گردانید . امریکا اگرچه ظاهرا خواهان بازنگری وتحقیق پیرامون توافقنامه دوحه می باشد اما چرخش قاطع دولت جدید به باور کارشناسان  هوشدار به طالبان است . جو بایدن  راه دستیابی به اتحاد کامل رادر داخل امریکا مبارزه برعلیه تروریسم داخلی و برتر طلبی های نژادگرانه سفید پوستان به خاطر دفاع از ازادی وعدالت اجتماعی اعلام نموده است.

امریکا اگر در تعامل باسایر کشور ها ازاین ارزشها چشم پوشی نماید باعث هرج ومرج و بحران بی اعتمادی در روابط جهانی خواهد گردید.در دکترین جدید، بایدن از سیاست تعامل درمقابل کشورهای دوست و دشمن استفاده می نماید و در تعامل با دشمنان بزرگترین سلاح لیبرال دموکراتهای امریکا دفاع از حقوق بشر،آزادیهای مدنی وکرامتهای بشری می باشد. دولت جدید امریکا مهم ترین عامل دلسردی به طالبان را خشونت ،واپسگرایی وافراطگرایی می دانند و متحدین امریکا که درافغانستان می جنگند نیز خشونت و جهانبینی واپسگرانه و افراطگرایی طالبان را محکوم می نمایند ،غربی ها می دانند که طالبان درمیان اکثریت اقوام ومردم افغانستان محبوبیت نه دارند

واین ضعف را مهم ترین دلیل  حضور و دفاع ازمنافع استراتژیکی خود می دانند که درواقع حق مشروعیت را برای حضور طولانی در افغانستان به آنها اعطا می نماید. امریکا تاهنوز به پیشنهاد انعطافگرانه جدید طالبان مبنی براستعفای اشرف غنی و موافقت به تاسیس دولت جدید عکس العمل نشان نه داده اند اما تاکید ورزیده است که افغانستان را بر اساس موافقتنامه دوحه در ماه می سال روان ترک نمی گوید. طالبان اعلام نموده اند که جنگ را برعلیه حضور امریکا ومتحدین آن درصورتیکه موافقتنامه عملی نگردد ادامه خواهندداد. ناکامی و ضعف سیاست های امریکا در افغانستان تاهنوز پشتبانی و حمایت آن از دولتهای فاسد بوده است که به مهندسی  امریکا به مردم افغانستان تحمیل گردیده اند .

امریکا با استفاده از زور در طولانی ترین جنگ نه توانست ماموریت خودرامطابق وعده های که به جهانیان ومردم افغانستان داده بود انجام بدهد. امریکا این رانیز میداند که ارگ نیز  برگزیده مردم نیست‌ و مردم از  جمهوری فاسد و نفاق ملی نام نهاد ارگ خسته گردیده اند، فساد در سراسر افغانستان غوغا می کند،مردم شب وروز قربانی می گردند، تلفات در میان اردوی ملی، امنیتی و پولیس رو به افزایش است و رهبران فاسد درارگ و قصر های که بروی استخوان های میلونها مردم بی‌گناه بنا گردیده است به کاسه سر سربازان نوشابه های رنگارنگ را سر می کشند و بی شرمانه و ریاکارانه تنها به محکوم کردن قاتلان سربازان نمک بر زخمهای خون چکان پدران و مادران شهدا می پاشند. … سازمانهای جهانی از آن جمله کشورهای منطقه تنها راه دستیابی به صلح را دولت فراگیر براساس اجماع ملی میان نیروهای سیاسی افغانستان می دانندتا سرنوشت آینده افغانستان توسط مردم تعین گردد. 

دلسردی امریکا به طالبان و هوشدار طالبان به جنگ در صورت  بازنگری ادامه حضور امریکا براساس توافقنامه دوحه آینده مذاکرات صلح را تاریک و به خطر مواجه  گردانیده است.ادامه جنگ درافغانستان نقش دولت جدید امریکا را در حل مناقشات بین المللی کمرنگ و امریکا را در افغانستان به چالشهای تازه وشدید تر روبرو خواهد گردانید و ادامه جنگ و حضور طولانی تر  به ضرر امریکا، تباهی افغانستان و منفعت رقبای امریکا در منطقه خواهد بود و حتی بیم آن می رود که افغانستان مجددا به میدان بازی قدرت های بزرگ تبدیل گردد.  ارگ به کمک امریکا وکشور های ناتو نه توانست امنیت را تامین نماید وبدون آنها خطر جنگ داخلی ناگزیر خواهد گردید. طالبان نیز توان وقدرت مقابله روبرو را ندارند وبا استفاده از انفجار های بزدلانه و ‌عملیات تخریبکارانه وقتل مردم بی گناه مرتکب خیانت به وطن و جنایت به هموطنان مسلمان خود  خواهند گردید. دراین جنگ کثیف برنده وجود ندارد،امریکا، ارگ و طالبان همه بازنده خواهد بود تا زمانیکه سرنوشت آینده افغانستان به اشتراک و مسوولیت تمام اقوام ساکن واجماع ملی  تعیین نگردد.

دکتورعلی احمد کریمی امریکا