اشرف غنی به ساز کی می رقصد؟ : دکتور علی احمد کریمی

 واشنگتن  قصد دارد تا به جنگ ناتمام در افغانستان خاتمه بدهد .این بار کاخ سفید وعده داده است که با ارائه طرحهای جدید و برگزاری نشست بزرگ با نظارت سازمان ملل وحضور کشورهای با نفوذ منطقه در روند تسریع صلح  همکاری نماید .

موفقیت این نشست بزرگ در هر کشوری که برگزار گردد به چگونگی دولت مشارکتی و تقسیم قدرت با پشتبانی و مسئولیت  نیروهای داخلی و ضمانت بین الملی تامین  خواهد گردید. نیروهای سیاسی افغانستان ادامه وضع کنونی را برای جامعه تباه کننده  می دانند و از طرح های جدید به امیدواری های دلگرم کننده طرفداری می نمایند  ، طالبان بدون برکناری اشرف غنی به ادامه مذاکرات و آینده روند صلح به پیشنهاد های جدید کاخ سفید خوشبینی ندارند واز مرحله انتقالی قدرت تنها با برکناری اشرف غنی موافقه نموده اند. اشرف غنی بدون توجه  به استقبال اکثریت نیروهای سیاسی از پیشنهاد های جدید و خوشبینی دلگرم کننده آنان به دولت مشارکتی و التیماتوم طالبان مرگ را بر ترک ارگ ترجیح می دهد.

هنوز معلوم نیست که اشرف غنی به ساز کی می رقصد.  اشرف غنی  برعلیه اراده اکثریت به نام “جمهوریت”  که  از درون فاسد و کاملا گندیده است و باید‌ دفن گردد ، باز هم بطور  جنون انگیز و بدون توجه به روبوسی  نماینده امریکا با رقبای سیاسی به لجاجت خود  ادامه می دهد. هنوز معلوم نیست که دردرون صندوق طرحهای جدید امریکا قرعه فال به نام چه کسی زده خواهد شد.  طرحهای جدید به کنفرانس بن شباهت  دارد.در کنفرانس بن بر خلاف پیشگویی های سیاستمداران ،تحلیلگران و خبرنگاران به جای نام شاه سابق وسایر شخصیت های برجسته افغانستان در داخل و خارج از کشور ،نام حامد کرزی به صفت رئیس‌ دولت موقت اعلام گردید.

کرزی در آن زمان در زیر آسمان آفتابی قندهار تصور هم نمی کرد  که همای سعادت از آسمان ابر آلود بن به قندهار پرواز نماید و بر سر او بال بگشاید. درکنفرانس بن سران جهادی اشتراک ورزیده بودند و تصمیم بدون آنها گرفته می شد ، درواقع آنان نقش ظرف شوی را در این مهمانی بزرگ داشتند ،جنگ طولانی امروز مولود همان نشست تحمیلی بن است، که منافع ملی و امنیت مردم قربانی مصالح  و سمبول ها گردید و در حساس ترین لحظات سرنوشت ساز مانع شرکت و حضور  افراد لایق وصادق در حیات سیاسی، اقتصادی واجتماعی کشور گردید و ازهمین رو در طول این مدت درکشور ما متاسفانه تاهنوز یک ابرمرد ملی و قابل قبول برای همه ، که کشتی شکسته را به ساحل نجات رهبری نماید به وجود نیآمد و این مهمترین چالش به طرحهای جدید نیز خواهد بود.

کرزی واشرف غنی درطول بیست سال به تمام اقوام افغانستان واز جمله به قوم پشتون بیشتر خیانت نمودند وبا دشمن تراشی های فرضی به سرکوبی ، بد نام سازی، حاشیه راندن ویا مجبور به فرار گردانیدن  عناصر ملی بقای خودرا طولانی تر  گردانیدند  و با پاشیدن تخم تفرقه همه را بر علیه یکدیگر تحریک نمودند. اشرف غنی به باور اکثر  نیروهای سیاسی و اقوام مختلف بیشتر ازهمه به زخم های کشور نمک پاشید . در دوره او ترور های دولتی قاعده مند گردیده و وحشتناک ترین ترور، ترورهای دولتی است.  اشرف غنی به قول معروف کلاسیک ها نقش”  ابله مفید”  را بازی می نماید ، خدمت ابله مفید به دشمنان بیشتر از مردم است چون خودرا نماینده مردم می  نامند  و بر علیه مردم رفتار می نمایند .اشرف غنی  قوماندان اعلی نیروهای مسلح است اما تلفات نیروهای مسلح در زمان او بیشتر ازدوره های گذشته بوده است، ترور های هدفمند،شکار خبرنگاران، فساد درهمه امور و ادامه قتل وبی امنیتی ها از توطئه های زیر زمینی این جمهوریت برای دورگردانیدن افکار عمومی از مسئولیت  خودش بوده است.

به گفته سامرست موآم نویسنده کتاب ” وطن فروش” وطن فروشان از خیانت به وطن و زجر و عذاب  مردم ِ لذت می برند وهدف شان فریب مردم و خدمت به دشمنان وطن است. مخالفت جنون انگیز اشرف بر علیه همه در این روز های دشوار بزرگترین تهدید به آینده صلح خواهد بود او به تنهایی برعلیه همه به زبان جنگ مذاکره می نماید.  در طرحهای جدید امریکا باید اشتباه های کنفرانس بن تکرار نگردد ، چگونگی تقسیم قدرت باید بر اساس لیاقت و شایستگی وبا توجه به سهم افراد و شخصیت های منور و احترام به منافع تمام اقوام افغانستان بر اساس عدالت های بشر دوستانه در نظر گرفته شود.

با وجود مشکلات و چالشها ،امیدواری های دلگرم کننده نیز وجود دارد که این بار امریکا و ناتو حاضرند تا به اشتراک  کشور های با نفوذ منطقه در تسریع روند صلح همکاری نماید.   ادامه حمایت از فجایع کنونی در افغانستان خطر به منافع سیاسی ، اخلاقی و منافع  ملی امریکا و سایر کشور های منطقه نیز خواهد بود و ادامه این وضع به ویژه حق مشروعیت رهبری اخلاقی را به امریکا به خاطر دفاع از دموکراسی و حقوق بشر به سایر کشور های جهان نه خواهد داد، ادامه حمایت از اشرف غنی شرایط آبرومندانه و مسئولانه خروج نیروهای های امریکا را دشوار و عمر جنگ را طولانی خواهد گردانید .

طرحهای جدید امریکا اگر تحقق یابد  کشور های همسایه  را مکلف خواهد گردانید تا ازمداخله در امور افغانستان خود داری ورزند. امریکا وتمام کشور های منطقه ضرر وخطر ادامه جنگ رابه منافع خود می دانند و ادامه جنگ در افغانستان  که در شرایط  کنونی که جهان بحرانی تر وبی ثبات تر گردیده است می تواند به تصادم احتمالی قدرتها منجر گردد وبرای همه عواقب ناگوار در پی خواهدداشت . مهمترین انگیزه خوشبینی ها در روند صلح وعده رهبران جدید امریکا  است که بعد از این با استفاده از هواپیما های نظامی به سرنگونی رژیم ها از دموکراسی تحمیلی خودداری می ورزد ،درگذشته امریکا از این تاکتیک به کشور های مخالف به نام دفاع از دموکراسی و حقوق بشر استفاده می نمود که به تایید رهبران دولت جدید امریکا این تاکتیک باعث بی اعتمادی جهان به امریکا گردیده است . برقراری صلح در افغانستان بزرگترین موفقیت امریکا و سخت ترین آزمایش  به وعده های امریکا در دفاع از آزادی های مدنی،حقوق بشر وبی عدالتی های اجتماعی خواهد بود.

دکتورعلی احمد کریمی امریکا 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.