موسیقی وسیاست : عظیمی

  موسیقی وسیاست:…بخش اول…انسانهادرقرنهای متمادی باموسیقی زیست نموده درشادی سرورغم واندوه حتی درشرایط جنگ درجوامع مختلف ازان استفاده بردندوموسیقی رادرجشن هاومراسمهای گوناگون ودرکارزارزنده گی که باعث تسکین دلجویی وارامش روح وروانشان بوده بکارمیبردند.دراغازین پیدایش موسیقی تاکنون درجوامع طبقاتی وعقب مانده فیودالی ازطریق اشعارطنزفکاهیها تقلید تمثیل کمیدیهادرمقابل بی عدالتیهاظلم وستم انسانهاونابرابیهارابرای اظهاروخواستن حق وحقوق شان بشکلی انعکاس میدادند.

میتوان گفت داستانهای اوازگوراوغلی بادمبوره سحرامیزش که درمقابل ظلم وستم وبی عدالتی قداعلم کرد.افسانه (نی سحرامیز) هند.سیمفونی سحرامیزاروپا.حکایه های کلیله ودمنه بااشعارازحضرت مولانا که پرنده گان وحیوانات رابرای ازادی ومظالم ایجادونوشته شده است مثال اورد..هندباستان سرزمین افسانه ها عنعنات رسوم مزاهب وزبانهاست .رقص وموسیقی واوازجزمزهبشان بوده بهمین سبب دراوج تکامل پیش میرود.مقامهای موسیقی ازنگاه روزوشب وفصلها اثرات خاص خودرادارد.بهمین اساس داستان یکی ازموسیقیدانان که موردتوجه سلطان بودوسلطان ازتحکم واصرارازاوخاست که اهنگ راگ(دیپاک)که اتش ایجادمیکندبنوازد.

موسیقیدان بفرمان اطاعت کردولی وقتی اهنگ اغازشدشعله های اتش زباله کشیدوبرابروجوداورافراگرفت.اگرچه درابهای(جمنا)پریدوشعله های اتش فرونرفت وبعلت وجوداین سحرجادووارتباط راگهاعادت وروان زنده گی روزانه اصول دقیق روش رانیایدباتغیردادن مایه مقام راتیره ساخت.اکثراعتقادات گرایشهای زیادبه خرافات که درشهرهاودهات مردم اغوشته اندگاهی واقع شده خروسی که همیشه ازطرف صبح صدامیکنداحیاناازطرف شام صداکندبخاطرشگون بدسرشراقطع میکنند.بخصوص پرنده گان رنگارنگ قشنگ وخوش صداراانسانهااسیردرقفس نگهداشته وازازادی محروم میسازنداین پرندهگان دشت وصحرای سردوسوزان راباگرسنگی وتشنگی قبول دارنداما نه قفس طلایی وشکم سیرکه دراوزندانی باشد.همچنین مبلغین دینی مزهبی نیزدرطول قرنهاشنیدن موسیقی راحرام میگوینداماتاامیروزدرتمام جوامع هنرموسیقی شنیدن ونواختن ان دوام داردحتی چنان تبلیغات میکنندکه زن حامله وبارداراگرموسیقی رابشنودطفلش دربطنش حرامزاده میشود..ادامه دارد