حمله ويروس كرونا ٢٠١٩ و عريان شكست ايديالوژي كاپيتاليزم

        ويروس كرونا وقرنطين حد اكثر اتباع غني و فقير جامعه جهاني وبه طورخاص نيروهاي مولد وفقير ، ناتواني و عجز تيوري كاپيتاليستي را در نظام هاي سرمايداري صحه گذاشت.

زيرا  سرمايه دار به جميعت بزرگ مولدين فقير فقط يك فيصد از سود به دست أمده مولدين را براي توليد كنندگان اختصاص داده است ؟ يعني بأسود بدست أمده جميعت هاي بزرگ بشري، انباشت سرمايه و زندگي مجلل خانواده محدودش را سرو سامان ميدهد و مولدين و سازندگان تكنالوژي وتحنيك مدرن را به فقراي محتاج با زندگي بخور و نمير نگهداشته اند .

، اعتراضات ورآه پيمايي هاي ميليونها مولدين و تهي دستان عليه انحصار ثروت و نظام هاي رنج وعذاب در طَي ( قرن بيست ) را نه تنها با بي رحمي سركوب خونين كردند بلكه عليه اتحاديه هاي سنديكايي، ژورناليستان ، هنرمندان ، معلمان، استادان دانشگاه ها و پيشوران ،  سبوتاژ ، دسيسه و تزريق و نفوذ  فساد در كادر رهبري اين تشكلات صنفي را رائج نمودند ، پراگندگي ، انحراف و نفاق افگني واستفاده هاي مالي را تشويق ورونق دادند ، ضمن انكه به خواست هاي انساني و پرداخت حقوق عادلانه طبقات مولد و مصرف كننده وقعي نه گذاشتند ؟ .

ولي اكنون در بيست سالگي قرن  ٢١ ، شيوع ويروس كرونا ، قرنطين جميعت هاي بزرگ مردم ، هم غني و فقير را در دست اجرا گرفته است ، اين قرنطين بحران مدهش اقتصادي ، كمبود كالا و ركود سنگين سرمايه را زير پاشنه أورده است و با تريليون ها دالر زيان به غول هاي بي رحم انحصاري ، موسسات وشركت هاي بزرگ توليدي ، كمپني ها وإدارات مرتبط به انان را در جهان فلح ساخته است ، يعني هر دو طبقه توليد كننده و مالك سرمايه به پناگاها قرنطينند . 

   حمله ويروس كرونا ٢٠١٩ براي اولين بار اهميت ، ارزش ونقش سازندگي مولدين را در نظام لجام گسيخته سرما يداري و پليدي روش سرمايه در برابر كارگران و كارمندان عرصه توليد و سازندگي را به إثبات رسانيد كه ايديالوژي سرمايه انحصاري تيغي خونيني بوده كه اكنون مالكين خود را نشانه گرفته است . با وجود انكه از اغاز سال ٢٠٠٠ ميلادي تااكنون رقابت هاي جنگي و تنش هاي بحرانزا( سرخوري سرمايه ) ميان سرمايه انحصاري ، شدت بي سابقه داشته و ويروس كرونا كه شايد پلان سرمايه براي كاهش جمعيت جهان بوده باشد ، نخست دامن خودش را اتش زده است . به همين خاطرست كه ويروس كرونا را ( قاضي بي تعصب ) ناميده اند.

 ◦    دانشمندان غربي در مورد ( بحران كرونا ونا كارامدي نظام سرمايداري ) اكنون با اين ديدگاه ، نظام سرمايداري را ارزيابي كرده اند. صفحه إنترنتي( BBC ) 2 اپريل 2020

 ◦    (  موضوع ديگري كه طَي اين مدت بسيار مورد توجه قرار گرفته ، حفظ منابع أوليه و محيط زيست است. افزايش جمعيت به منظور إيجاد مصرف كننده بيشتر وآليته نيروي كار أرزانتر ، يكي از الزامات نظام سرمايداري براي حفظ روند رشد است . در شرايط بحران فعلي ، به وضوح مشخص شد كه تأمين منابع أوليه كالأهاي مورد نياز اين ميزان از جمعيت با مشكل جدي مواجه است .

 ◦    ممكن است سؤال شود پس تا بحال چه طور مديريت مي شد .  پاسخ مشخص است . هميشه بخشي از جامعه با فقر خود هزينه زندگي مابقي جامعه را تأمين ميكردند . اما از زمانيكه بدن فقرا نيز كاركرد مسري براي ويروس كرونا پيدا كرد ، مشخص شد كه همه إنسان ها براي همه إنسان ها مهم هستند . پس بايد از انها نيز مراقبت كنيم.

 ◦ اين يكي از ديگر دلائلي است كه دولت ها مجبور به پرداخت هزينه هاي كلاني شدند كه اين بخش حذف شده از جامعه را كه در توليد ومصرف نقش مورد نظر سرمايدار را بازي نمي كردند را ، مراقبت كنند . 

 ◦    تك تك اين اقدامات همان كاري است كه هوا داران سرمايداري بار ها به عنوان نقد عليه نظام مديريت اجتماعي سوسياليستي بيان كرده اند . نظام سرمايداري جهاني در مواجهه با بحران كرونا در ضعف به سر ميبرد وچندين هفته زمان برد تا با تغير در چهار چوب هاي پيشين ، محدداته سيستم مبتني بر سود همه و نه سود سرمايدار ، تغير روش دهد .

 ◦    اين موضوع شايد تأثير بلند مدت نيز داشته باشد . استفاده از زير ساخت هاي إنترنتي و شكل گيري روش هاي دور كاري ، ممكن است در اينده نظام بيروكراسي را دست خوش تغير كند . اما انچه قطعي به نظر ميرسد .نياز به بازنگري برنظام توزيع كالا ومصرف بر أساس تيوري هاي  مصرف گرايانه كاپيتاليستي است . سيستمي كه دقيقا در هنگامه بحران ها كار امدي خود را از دست ميدهد  ) . 

 ◦    اين بود اعتراف سخن پردازان بورژوازي انحصاري ؟

 ◦    وقتي ثروت إنسانها را بي خدا ميسازد ، بي خدايان خودش با دستان خود گورش را حفر ميكنند ؟ چنانكه أيدولوگهاي دجال كاپيتاليستي اكنون نظام  سرمايه را به اين چالش ها درگير ساخته اند ، اما اكنون طبقات نآن آور جامعه بشري در پناه پروردگارش ، ناظر تماشاي سرنوشت اين تمدن بي رحم است ؟؟؟

گرفته شده. از. صفحه فیسبوک عبدالسمیع کارگر