آینده افغانستان بعد ازخروج امریکا چه خواهد شد ؟…دکتور علی احمد کریمی

بایدن رئیس جمهور امریکا برگشت سربازان امریکا را به خانه های شان باوجود نگرانی های مشاورین نظامی و امنیتی این کشور که شرایط وامکانات را برای  جمع آوری اطلاعات وتهدید تروریسم به مشکلات مواجه می‌گرداند اعلام نمود.

حضور طولانی سربازان امریکا نه توانست به ایجاد دولت کارآمد و موثر در افغانستان کمک نماید که منجر به ناکامی های سیاسی،نظامی واخلاقی برای امریکا وفجایع بشری برای میلونها مردم افغانستان گردید.  روند خروج سربازان امریکا آغاز شده است. دفاع ازوطن برعلیه تجاوز بیگانگان جنگ عادلانه است اما ادامه جنگ بر علیه هموطنان برادرکشی وجنایت و جنگ وحشی هاست. با آغاز خروج سربازان بیگانه متاسفانه اختلافات و مقابله جویی های انتقام جویانه میان ارگ ، طالبان وسایر نیروهای سیاسی به خاطر تقسیم قدرت  باعث افزایش نا امیدی مردم و نگرانی کشور های منطقه به آینده افغانستان گردیده است،  که آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای ائتلاف چگونه خواهد شد؟

کارشناسان وتحلیلگران سناریو های گوناگون راپیشگویی می نمایند.تعدادی پیشگویی می نمایند که دولت کنونی برای چندماه خواهد توانست از خود دفاع نماید ومنجر به هجوم طالبان به اکثر ولایات گردد، اگر اشرف غنی از لجاجت های منفعت جویانه و خودخواهانه سیاسی اباورزد تراژیدی دوران نجیب تکرار نه خواهد گردید، تعدادی به این باورند که هنوز معلوم نیست که طالبان بعد از بیست سال جنگ تا چه اندازه تغیر نموده اند. 

اگر مانند سابق بدون توجه به اراده اکثریت، منافع اقوام مختلف ، رشد تاریخی  جامعه واحترام به کرامتها وارزشهای انسانی رفتار نمایند منجر به جنگ داخلی خطرناک تر وانزوای آنان از سازمانهای جهانی خواهد گردید وفجایع بشری منطقه رادچار بحران خطرناک وغیر قابل پیش‌بینی از گذشته خواهد ساخت. امریکا،روسیه،چین وپاکستان ازدولت وطالبان درخواست نموده‌اند ازخشونت واستفاده از زور خوداری ورزند تا اختلافات ازطریق مذاکرات سیاسی میان افغانها حل گردد. همکاری سه رقیب اتمی درمسله افغانستان تحت قیادت سازمان ملل اراده حسن نیت آنها به آینده صلح است، اگرچه فشار امریکا، خشم  روسیه و رشد بالنده چین در روند همکاری های این سه قدرت بزرگ ورقیب پیرامون افغانستان وضع را درآینده نگران کننده تر گردانیده است. روسیه و چين که در قضیه افغانستان اتفاق نظر دارند بدون توجه به قواعد کاخ سفید ازسیاست مستقل در روابط دو جانبه و منطقوی طرفداری می نمایند. روسیه وچین میدانند که دولت غنی برتمام افغانستان کنترل ندارد از حمایت مردم و اکثر نیروهای سیاسی که ازدولت رانده شده اند بر خوردار نیست و با خروج نیروهای امریکا وناتو در افغانستان خلأ قدرت به وجود خواهد آمد و وضع  درمنطقه بحرانی تر خواهد گردید. کشور های منطقه واز آن جمله چین و روسیه به خاطر حفظ منافع خود در منطقه بعد ازخروج نیروهای امریکا از افغانستان هم اکنون از تلاشها وفعالیت های گسترده سیاسی واستخباراتی استفاده می نمایند. روسیه کشورهای آسیای میانه را قلمرو منافع استراتژیکی خود می داند ودر روابط با افغانستان ازمنافع خاص تاریخی و استراتژی خود دفاع می نماید، روسیه توازن را در میان نیروهای سیاسی افعانستان حفظ نموده است، علاقمندی روسها به طالبان بیشتر شده است، کارشناسان روسیه به صداقت خروج نیروهای امریکا از افغانستان  اعتماد ندارند، به باورکارشناسان روسیه امریکا به جای سربازان منظم وزارت دفاع نیروهای اجیر وقراردادی از شرکت های خصوصی را در افغانستان جابجا خواهد گردانید که بنا به نوشته مطبوعات روسیه با استقرار این نیروها ترافیک موادمخدر آزاد وباعث تشویق وبرگشت القاعده خواهد گردید، نام امریکا در رأس کشورهای غیر دوست روسیه رسما درج گردیده است.روسیه از منافع خود درمقابل امریکا بطور تهاجمی استفاده خواهد نمود ، افغانستان مجددا به میدان مسابقه بازیگران بزرگ تبدیل خواهد گردیدو اگر این سناریو تحقق یابد شرایط برای استفاده ازاشکال مختلف واز آن جمله بهانه ای برای مداخله مستقیم روسیه به افعانستان مانند سوریه خواهد بود درحال حاضر نیروهای  نظامی روسیه در منطقه و از آن جمله در تاجکستان مستقر گردیده اند.

خوداری از مقابله جویی میان ارگ،طالبان واراده سیاسی واقعن ملی  نیروهای سیاسی افغانستان در مذاکرات صلح با حمایت ونظارت سازمان ملل از افغانستان مستقل و بیطرف ضامن صلح پایدار در کشور خواهد بود. ادامه مقابله جویی میان ارگ و طالبان به تباهی افغانستان تمام خواهد گردید.
دکتور علی احمد کریمی امریکا