عید در ماتم‌ : محمد اسحاق ثنا

عید آن باشد به میهن آورد شادی پدید 

دلخوشی‌ نارد اگر همراست با جنگ پلید 

کشور ار آرام باشد صلح در‌ وی مستقر 

مردمش شادی کنان تجلیل میآرند ز‌ عید 

نوجوانان کشته شد بی جرم و بی‌ سو و خطا

قامت شمشاد مادر زین جفا بنگر خمید 

وای من بی مینهم در غربت آبادم مکان 

عید در غربت نباشد عید خوب عید سعید 

خوان عیدی بی نوایان فاقد نان است و آب 

لیک خوان زورمندان پر ز نقل اند و  نبید 

عید را برگوی در میهن نیاید فرصتی 

ملتش اندر عزا در‌گیر جنگ های شدید 

ای خدای مهربان دیگر مسوزان مامنم 

لطف کن عید خوشی ها هر چه شادی ها مزید 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا